タイ語でガンダム

タイ語初級からもっとタイ語を勉強したい方へ。ガンダムのセリフの字幕を書いています。お気軽に読んでください。

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔5〕

กัลม่า:นาย ไม่ ต้อง ช่วย นะ 
      galmâ : naay        mâi    tɔ̂ŋ        chûːay    ná
         ガルマ:君        する必要ない      助ける

    「手を出すなよ」

         :ดู เฉยๆ เถอะ ชาร์
                  duu  chə̌y chə̌əy  thə̀        chaa
                       見る     無関心の <命令> シャア 

    「見てるんだ、シャア」

 

ชาร์:ฉันจะรอดูฝีมือการโจมตีของนายน่ะ
   chaa : chǎn  cà    rɔɔ duu fǐi mɯɯ kaan  coom tii  khɔ̌ɔŋ    naay     nâ
  シャア:私  待つ 見る 腕前 する事 攻撃する の  君 

                  「見せてもらうよ、君の攻撃のお手並みをな」

เซล่า:ช่วย คุ้มกัน ด้วย
     seelâa : chûːay   khúm kan     dûːay
    セイラ:<依頼> 保護する         <依頼> 

              「援護してください」

อามุโร่:2 ที แล้ว นะ  
    àamurôo : sɔ̌ɔŋ thii   lɛ́ɛw     ná
         アムロ:2   回 …した   

                      「2度もぶった」

    :แม้แต่ พ่อ ยัง ไม่ เคย ตบ ผม เลย นะ!!
            mɛ́ɛ tɛ̀ɛ      phɔ̂ɔ    yaŋ     mâi    khəəi    tòp     phǒm    ləəi       ná
              …ですら     父 まだ したことがない   叩く  私

                       「親父にもぶたれたことないのに!!」

ไบรท์:มี น่า ถึง ขี่ อ้อน นัก
         brait : mii  nâ    thɯ̌ŋ  khîi   ɔ̂ɔn          nák
     ブライト:ある のような 到達する クソ 甘える 非常に、する人

   「それが甘ったれなんだ」

         :มี ใคร บ้าง ที่ เป็น ผู้ใหญ่ ได้
                   mii    khrai     bâaŋ    thîi    pen     phûu yài         dâi
                       いる    誰 いくつか    である        大人    できる

          โดย ที่ ไม่ เคย โดน ตบ
                       dooi    thîi    mâi    khəəi     doon      tòp
                            よって  したことがない <受け身> 叩く 

        「殴られもせずに一人前になった奴がどこにいるものか」

อามุโร่:ผม จะ ไม่ ขับ มัน อีก แล้ว
    àamurôo : phǒm  cà      mâi    khàp   man     ìik      lɛ́ɛw
    アムロ :私        …ない 運転する それ 再び

                 「もうやらないからな」

:ใครจะยอมขึ้นขับ กันดั้ม อีก เป็น ครั้ง ที่2
   khrai  cà     yɔɔm    khɯ̂n khàp   gandâm      ìik       pen      khráŋ  thîi sɔ̌ɔŋ
      誰   容認する 上昇を表す 運転する  もっと     である            回   2

   「誰が2度とガンダムなんかに乗ってやるものか」  

ฟลาวโบ:อามุโร่!  พอ ซะ ที ได้ มั้ย!?
        flaaw bôo : àamurôo           phɔɔ     sá     thii     dâi    mái
       フラウ・ボゥ:アムロ                     十分 <強調> 回 できるか?

    「アムロ!いいかげんにしなさいよ!?」

            :เข้ม แข็ง หน่อย สิ!
                          khêm     khɛ̌ŋ        nɔ̀i              sì
     強い 固い,硬い     お願い           強調,命令

    「しっかりしなさいよ」

ไบรท์:ถ้า ยัง อยู่ แบบนี้ นาย
  brait : thâa   yaŋ     yùu         bɛ̀ɛp níi     naay
     ブライト:もし     まだ   いる          型 この 君 

          ก็ เป็น แค่ คน ขี้ ขลาด  
                    kɔ̂ɔ  pen       khɛ̂ɛ    khon   khîi  khlàat
                          も である      だけ      人    クソ 臆病な

   「今のままだったら貴様は虫ケラだ」

        :ความ สามารถ ระดับ นาย
                  khwaam      sǎamâat            radàp        naay
                             事  できる                水準  君

    「それだけの才能があれば、

  ฉันเคยคิดว่ามันน่าจะเอาชนะชาร์ได้แท้ๆ
      chǎn khəəi    khít wâa man   nâ    cà    aw     chaná   chaa   dâi  thɛ́ɛ thɛ́ɛ
       私 したことがある 考える それ はずだ          要る 勝つ シャア できる    本当

               貴様はシャアを超えられるヤツだと思っていたが」

        :เสียดาย จริงๆ
                       sǐːa daai        ciŋ ciŋ
     惜しむ  本当本当  

     「残念だよ」

  

 アムロxブライトの件は終了。

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔4〕

アムロxブライトはまだ続きます。

ไบรท์:ลุก ขึ้น มา!
         brait : lúk     khɯ̂n   maa
     ブライト:立つ 上がる 来る  

    「立てよ」

อามุโร่:พอ ที ได้ มั้ย ครับ  
    àamurôo : phɔɔ    thii    dâi   mái      khráp
            アムロ:十分     回 できるか?  

                        「やめてくださいよ」

          :ถ้าอยากให้กันดั้มออกไปขนาดมัน
                      thâa   yàak         hâi   gandâm    ɔ̀ɔk        pai    khanàat   man
                            もし したい    させる ガンダム 出る    行く 大きさ   その

       「そんなにガンダムを動かしたいんなら、

           คุณ ก็ ขับ มัน ออก ไป เอง สิ
                       khun  kɔ̂ɔ   khàp   man      ɔ̀ɔk          pai     eeŋ     sì
    あなた も 運転する それ 出る        行く 自身,強調 

      あなた自身でやればいいんですよ」

ไบรท์:ว่าไงนะ!
         brait : wâa  ŋai  ná
     ブライト:…と言う どのように  

                        「何!」

         :ถ้า ขับ ได้ ฉัน ขับ แล้ว
           thâa   khàp     dâi    chǎn   khàp    lɛ́ɛw
                      もし 運転する できる 私 運転する 

         「できればやっている」

         :ไม่ต้องถึงกับให้นายมาบอกหรอก
                     mâi tɔ̂ŋ       thɯ̌ŋ kàp    hâi   naay   maa   bɔ̀ɔk         rɔ̀ɔk
                            必要ない 到達する と あげる 君 来る 言う       <強調>

         「貴様に言われるまでもなくな」

อามุโร่:ตัวผม ก็ ไม่ได้ อยาก ขับ 
àamurôo : tuːa phǒm     kɔ̂ɔ    mâi dâi         yàak       khàp
      アムロ:        私           も    できない      したい 運転する

          เพราะ ขับ ได้ ซะหน่อย
                        phrɔ́         khàp     dâi     sá      nɔ̀i
                  理由で 運転する できる      少し

    「僕だってできるからやってるんじゃないいんですよ」

         :ตบผมเหรอ?
                    tòp   phǒm  rə̌ə
                        叩く 私    …か?   「殴ったね?」

ไบรท์:ตบ แล้ว ผิด ตรงไหน?
         brait : tòp      lɛ́ɛw       phìt         troŋ nǎi
   ブライト:叩く   …した   誤り  どこ? 

    「殴ってなぜ悪いか?」

         :ฉัน ไม่ สน นาย แล้ว
                    chǎn    mâi    sǒn      naay       lɛ́ɛw
                         チャン マイ ソン    ナーイ     レェーオ
    私 興味関心がない    君              そして

    「貴様はいい、そして

นั่งฟูมฟายซะให้พอเผื่อจะอารมณ์ดีขึ้น  
  nâŋ fuum faay       sá      hâi  phɔɔ  phùa   cà    aarom          dii  khûn
座る 泣きじゃくる           あげる 充分 もしかしたら 気分  良い(上昇を表す)

       わめいていれば気分も晴れるんだからな」

อามุโร่:ผม...
    àamurôo : phǒm
             アムロ: 

          เป็นคนไร้ค่าถึงขนาดนั้นรึครับ? 
                   pen      khon   rái khâa  thɯ̌ŋ  khanàat nán rɯ́  khráp

                である          人 …がない 価値 到達する  大きさ  その …か ? 

           「僕がそんなに安っぽい人間ですか?」

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔3〕

アムロとブライトの件は、ほぼノーカットで行きます。

อามุโร่:ถ้า ต่อสู้ เสร็จ แล้ว 
    àamurôo : thâa    tɔ̀ɔ sûu    sèt            lɛ́ɛw
            アムロ:もし       戦う 終わる   …した

           คุณ รับ ประกัน ได้ มั้ย ว่า  
                       khun   ráp           prakan       dâi     mái    wâa
                          あなた 受ける         保証する   できる  …か?   …と言う

  ผม จะ นอนหลับ ได้ เต็ม ตา
                     phǒm   cà           nɔɔn làp            dâi     tem       taa
                               私         眠る       できる 満ちる     眼

                          「戦いが終わったら、ぐっすり眠れるっていう保証はあるんですか?」

          :ฉัน ไม่ รู้ จะ ทำ ไง ดี แล้ว?
                     chǎn     mâi  rúu  cà     tham    ŋai   dii      lɛ́ɛw
                            私     知らない  する どのように 良い

          「自分でもどうしようもないんだ」

ฟลาวโบ:ถ้าหาก...อามุโร่ไม่ช่วยต่อสู้ล่ะก็
        flaaw bôo : thâa  hàak          àamurôo    mâi  chûːay   tɔ̀ɔ sûu  lâ   kɔ̂ɔ
       フラウ・ボゥ:もし…もし…なら アムロ  …ない 助ける 戦う <強調> も 

              ฉันคงตายไปแล้วล่ะ         
                             chǎn khoŋ  taai      pai  lɛ́ɛw      lâ
                                      私 きっと  死ぬ    行く  <強調>

                     「アムロが戦ってくれなければとっくに死んでたわ」

อามุโร่:ฉัน เอง ก็...เหมือนกัน แหละ น่า
    àamurôo : chǎn    eeŋ     kɔ̂ɔ             mɯ̌ːan kan          lɛ̀             nâ
            アムロ:私   自身 も    同じ  まさに…だ 値する

    「僕だって……そうなんだよ」

:แต่ ฉัน ไม่ อยาก เจอ กับ ความ กลัว แล้ว
   tɛ̀ɛ      chǎn    mâi    yàak            cəə       kàp     khwaam     klua         lɛ́ɛw
 しかし 私   したくない   会う に  事  恐ろしい

    「だけど、もう怖いの嫌なんだよ」

ไค:ให้ ตาย สิ
 khai : hâi      taai        sì 
 カイ:あげる    死ぬ   「やれやれ」

     :กำลัง รบ ของ เรา มี แค่ เนี้ย เหรอ?
            kam laŋ      róp     khɔ̌ɔŋ    raw    mii   khɛ̂ɛ     nîːa         rə̌ə
              …している    戦う  物 私たち ある だけ <強調>     …か?

   「戦力ったってこんだけかよ?」

     :หา? คุณ ไบรท์   
             hǎa        khun      brait
     探す,訪ねる       さん       ブライト 

                      「ええ?ブライトさん」

เซล่า:เดี๋ยว กันดั้ม ก็ ตาม ลง ไป
     seelâa : dǐːaw        gandâm     kɔ̂ɔ   taam      loŋ       pai
        セイラ:すぐ        ガンダム     も 追う   下りる     行く

   「すぐガンダムも下りるわ」

        :มั่นใจ ใน กำลัง รบ ของ เรา สิ
                   mân cai      nai    kam laŋ      róp    khɔ̌ɔŋ     raw      sì
             自信がある 中 している     戦う   物 私たち 命令調

   「戦力的には自信を持って」

        :เข้าใจนะ
                    khâw cai  ná
                              わかる   「いいわね」

ไค:ครับๆ  คุณเซล่านี่ปลอบใจเก่งจริงแฮะ
khai : khráp khráp  khun  seelâa      nîi     plɔ̀ɔp      cai   kèŋ     ciŋ      hɛ

カイ:はい はい さん セイラ これ 慰める  心 上手な 本当   ...な<強調> 

  「へぇへぇ、セイラさんは気休めがお上手で」

 

อามุโร่:คุณไบรห์ ต่อสู้ ไป เพื่อ อะไร ครับ?
    àamurôo : khun     brait            tɔ̀ɔ sûu   pai     phɯ̂ːa    arai           khráp
            アムロ:さん ブライト             戦う   行く    ために    何

        「ブライトさんは何の為に戦ってるんです?」

ไบรห์: brait :ブライト

     ตอนนี้ฉันไม่ว่างคุยเรื่องปรัชญาหรอก!
    tɔɔn      níi chǎn  mâi   wâaŋ  khui   rɯ̂ːaŋ   pràchayaa      rɔ̀ɔk
                  今  私 …ない 空いている おしゃべりする 話 哲学         <強調>

    「今はそんな哲学など語っている暇はない!」

 

アムロとブライトの件はまだ続きます。

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔2〕

อามุโร่:เมื่อกี้ ขอโทษ นะ
    àamurôo : mɯ̂a kîi     khɔ̌ɔ thôot        ná
  アムロ:    さっき     ごめんなさい

                        「さっきはごめん」

ฟลาวโบ:น่า... ช่างเถอะ
         flaaw bôo :nâa            châŋ thə̀
      フラウボウ:…すべき     放っておく、かまわない

                                「ううん、いいのよ」

อามุโร่:จะ ออกไป เพื่อ เรียก ศัตรู มา หา
    àamurôo : cà      ɔ̀ɔk        pai     phɯ̂ːa     rîːak       sàttruu    maa    hǎa
            アムロ:           出る   行く     ために    呼ぶ     敵  来る    探す

          ทำไม ครับ?
                     tham mai     khráp
                                 なぜ

               「パトロールしてわざわざこっちから仕掛ける事なんてないでしょ?」

          :ไม่ เอา ด้วย หรอก
                       mâi    aw        dûːay      rɔ̀ɔk
                           …ない 要る      <強調>

          「いやですよ」

ริว:พวกเรา ก็ พึ่ง เขา มาก เกิน ไป
 riw : phûːak raw      kɔ̂ɔ  phûŋ   khǎw     mâak    kəən       pai 
リュウ:私たち   も   頼る      彼      とても        し過ぎる

             「俺たちもアムロを当てにし過ぎる」

    :อามุโร่ คง เหนื่อย นะ
          àamurôo     khoŋ      nùay            ná
  アムロ        きっと    疲れる

  「アムロは疲れてるんだ」

ชาร์:มัน แค่ มา ลาด ตระเวน น่ะ
   chaa : man    khɛ̂ɛ    maa     lâat            tra ween    nâ
  シャア:それ    だけ    来る 偵察する          巡回する

   「ただのパトロールだ」

ไค:ต้อง เสี่ยงตาย อีก แล้ว เหรอ?
 khai : tɔ̂ŋ               sìːaŋ taai          ìik       lɛ́ɛw           rə̌ə

カイ:しなければならない 死を覚悟でやる  再び          …か?

   「また棺桶入りかよ」

อามุโร: àamurôo : アムロ:
   ฉันนึกว่าถ้าเป็นฟลาวโบจะเข้าใจซะอีก
      chǎn  nɯ́k wâa  thâa pen      flaaw bôo         cà   khâw cai     sá     ìik
         私 思う  もし である フラウ・ボゥ                   わかる  <強調> 再び 

   「フラウ・ボゥならわかってくれると思ったよ」 

ฟลาวโบ:flaaw bôo : フラウ・ボゥ

   ขนาดคุณไคยังไปขับ กันแคนน่อน เลย
        khanàat khun  khai yaŋ pai  khàp   gan khɛɛ nɔ̂n             ləəi
サイズ、大きさ さん     カイ   まだ 行く  運転する        ガンキャノン  

  「あのカイさんでさえガンキャノンに乗るし, 

   ทุกคน ตัดสินใจ ที่ จะ สู้ แล้ว นะ 
        thúk khon      tàt sǐn      cai    thîi   cà    sûu    lɛ́ɛw      ná
                 全員  決める  心    戦う 

                        覚悟決めた様子よ、みんな」

 อามุโร:อีกไม่นานทุกคนก็อยากเลิกเอง
      àamurôo : ìik        naan     thúk khon kɔ̂ɔ yàak        lə̂ək     eeŋ
              アムロ:さらに …ない 長い   全員 も したい やめる <強調> 

   「みんなはこれからいやになるのさ」

          :ฉัน ไม่ เหมือน พวก เขา
                    : chǎn     mâi   mɯ̌ːan           phûːak      khǎw
    :私 …ない 同じ              連中     彼

    「僕は違う」

   :เพราะ ฉัน ถูก บังคับ ให้ ขับ มา ตลอด  
         phrɔ́           chǎn   thùuk   baŋ kháp     hâi    khàp   maa    talɔ̀ɔt
    …の理由で           私        受け身    強制する     させる 運転する  来る      ずっと

                         「何回も何回も乗せられたんだ」

 เซล่า:อะไร เหรอ? ฟลาวโบ
       seelâa : arai          rə̌ə                  flaaw bôo
    セイラ:何       …か?     フラウ・ボゥ   

                             「何?フラウ・ボゥ」

ฟลาวโบ:อามุโร่  ไม่ ไหว แล้ว ค่ะ
        flaaw bôo : àamurôo          mâi     wǎi       lɛ́ɛw        khâ
 フラウ・ボゥ:アムロ                …ない 耐える                         です

     「アムロがだめなんです」

             :เขา บอก ว่า ไม่ อยาก สู้
                            khǎw     bɔ̀ɔk      wâa     mâi    yàak          sûu
     彼   …と言う  したくない       戦う

      「戦いなくないって」

ไบรท์:ว่าไงนะ!  นายต้องออกไป!
         brait : wâa ŋai  ŋá         naay       tɔ̂ŋ        ɔ̀ɔk        pai
     ブライト:…と言う どのように  君 しなければならない 出る 行く

    「何だと!」   「出撃なんだぞ!」

タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔1〕

第9話 翔べ!ガンダム

      บินสิ! กันดั้ม
            bin     sì      gandâm
             飛ぶ <命令> ガンダム

 

ฟลาวโบ:เป็น อะไร เหรอ?

        flaaw bôo : pen        arai            rə̌ə
        フラウ・ボゥ:である     何  …かどうか? 

                              「どうしたの?」

อามุโร่:ไม่ ได้ เห็น อะไร หรอก
    àamurôo : mâi     dâi     pen        arai            rɔ̀ɔk
            アムロ:      ない        である   何         <強調> 

                       「なんでもないよ」

          :หนวกหู น่า!  
                             nùak hǔu    nâ
                                     やかましい  

                                    「うるさいなー!」

ฟลาวโบ:พอ ซะ ที ได้มั้ย?
         flaaw bôo : phɔɔ   sá      thii     dâi mái
  フラウ・ボゥ:十分 <強調>  回 できますか

                  「いいかげんにしなさいよ?」

             :ไม่ สมเป็น อามุโร่ เลย
                             mâi     sǒmpen        àamurôo        ləəi
                                  …ない さすが…            アムロ

                   「アムロらしくない」   

อามุโร่:การ ขับ โมบิลสูท ออก ไป รบ
    àamurôo : kaan     khàp      モビルスーツ          ɔ̀ɔk          pai     róp
            アムロ:する事 運転する モビルスーツ          出る         行く 戦う

           มัน ก็ ไม่ สมเป็น ฉัน อยู่ แล้ว!
                       man  kɔ̂ɔ   mâi       sǒmpen     chǎn     yùu      lɛ́ɛw
                             それ も …ない        さすが…  私    いる

        「モビルスーツで戦うほうがよっぽど僕らしくないよ!」

ฟลาวโบ:เลิก นิสัย แบบ นั้น ที เถอะ
        flaaw bôo : lə̂ək        nisǎy      bɛ̀ɛp         nán    thii      thə̀
フラウ・ボゥ:止める、取り消す 習慣    型          その    回 <命令>

   「その癖やめなさい」

อามุโร่:กอง ทัพ สหพันธ์ กำลัง
    àamurôo : kɔɔŋ     tháp     sáhaphan         kam laŋ
            アムロ:部     軍  連邦                       している

           ใช้ พวก เรา เป็น นกต่อ
                       chái    phûːak   raw     pen         nók tɔ̀ɔ
    使う  私たち  である        鳥 接続する

               「連邦軍は僕らを囮にしているんだ」

ฟลาวโบ:คิด มาก แล้ว น่า
        flaaw bôo : khít     mâak      lɛ́ɛw        nâa
        フラウ・ボゥ:考える  とても   のような,値する

    「考え過ぎよ」

เซล่า:มี สัญญาณ เข้า มา ค่ะ
     seelâa : mii  sǎnyaan               kwâw   maa   khâ
       セイラ:ある 信号                         入る    来る  

                    「無線入りました」

ไบรท์:หนี ออก ไป ทาง ทะเล
         brait : nǐi       ɔ̀ɔk          pai      thaaŋ      thalee
      ブライト:逃げる 出る   行く 道,方向  海 

                      「海に脱出する」

         :มี เท่า นี้ ครับ
   mii   thâw     níi   khráp
                      ある だけ    この   

                         「それだけです」

 料理長タムラ:พูด จา ซี้ซั้ว!
                        phûut   caa     síi súa
                               言う      จา⇐??  ซี้ซั้ว⇐??翻訳サイトは「無差別に」

    「言いがかりだよ!」

คิกกะ:อามุโร่ หนู มี ของ ดี จะ ไห้ 
         キッカ : àamurôo     nǔu mii   khɔ̌ɔŋ     dii   cà       hâi     
                        アムロ            ねずみ ある 物    良い         あげる     

     「アムロ! いいものあげる」 

         :เอ้า! พยายาม เข้า นะ 
                     âw          phayaayaam       khâw    ná

               ほら、そこだ  努力する       入る 

             「はい!」 「がんばってね」

เร็ตสึ:อย่า ไป บอก ใคร นะ ครับ  
          レツ:yàa          pai      bɔ̀ɔk        khrai    ná      khráp
                    するな      行く      言う   誰  

                       「みんなには内緒だぜ」

    アムロにトマトをあげるシーン。

  こういうときのไปは、動作の方向を表すไปです。

タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔4〕

เซล่า:ตาม แผน เลย ค่ะ
     seelâa : taam      phɛ̌ɛn       ləəi      khâ
       セイラ:従う     作戦                            です

   「作戦どおりよ」

ジオン兵:หยุด โจมตี ก่อน!  
                   yùt            coom tii      kɔ̀ɔn
  止まる、休む  攻撃する      先ず、先に 

                     「攻撃中止!」

อามุโร่:ฉัน ไม่ ยอม หรอก!
    àamurôo : chǎn    mâi     yɔɔm          rɔ̀ɔk
         アムロ:私      …ない 容認する     <強調>

                         「やらせるか!」

ジオン兵:การ รบ จะ เป็น ไง บ้าง น้า?
                   kaan     róp    cà      pen        ŋai     bâaŋ      ná

                      する事    戦い  である どのように いくつか

     「戦いはどうなってるんでしょう?」

ジオン兵:ไม่ รู้ สิ  ฝ่าย ใหน ชนะ นะ
                   mâi  rúu  sì      fàay          nǎi       chaná     ná
                    …ない 知る    派、側         どれ        勝つ

          「さあな」  「どちらが勝つか」

ไค:แค่ นี้ ฉัน ก็ ทำ ได้ น่า
 khai : khɛ̂ɛ   níi   chǎn  kɔ̂ɔ   tham    dâi    nâa

  カイ:だけ この  私 も する できる …すべき,値する

   「俺にだってこれくらいはな」

ジオン兵:มาเจลล่าแอแทก เสร็จ หมด แล้ว!
                   maa   celaa             ɛɛ tɛk              sèt           mòt         lɛ́ɛw
                                           マゼラアタック               終わる      尽きる

   「マゼラアタックは全滅だ!」

        :ไม่ มี รอด เลย สัก เครื่อง!
                   mâi   mii   rôot        ləəi      sàk       khrɯ̂ːaŋ
                              ない 脱する        ほんの      機械

   「動いているものは1つもないぞ!」

        :ถอย เร็ว! รีบ ถอย เร็ว!
                  thǒy        rew       rîip      thǒy       rew
                     退却する  速い  急ぐ 後退する   速い

                 「退却だ!」  「退却しろ!」

กัลม่า:ฉัน จะ รายงาน ท่าน พี่
      galmâ : chǎn    cà        raay ŋaan      thân       phîi
         ガルマ:私         報告する あの方、閣下 兄姉 

       ถึงความผิดพลาดในครั้งนี้ยังไงเนี่ย?
              thɯ̌ŋ khwaam  phìt   phrâat        nai    khráŋ níi  yaŋ ŋai     nîa
               到達する       事  誤りを犯す          中 回、度 このどのように  <強調>

   「このような失態を姉上に何と言って報告したらいいか?」

ジオン兵:เจ้า หนู โต เป็น ผู้ ชาย หี่ เข้ม แข็ง
                  câw        nǔu      too   pen     phûu chaai    thîi    khêm      khɛ̌ŋ
                       君 ねずみ 大きな,偉大な である 男                            強い      強固な

         และ ปกป้อง แม่ ให้ ได้ นะ       
                     lɛ́           pàk pɔ̂ŋ         mɛ̂ɛ      hâi      dâi     ná
                          と            保護する       母      必ず

                     「坊主、強い男になって、母さんを守ってやれよ」

อามุโร่:แม่ ลูก คู่ นั้น
    àamurôo : mɛ̂ɛ    lûuk   khû   nán
            アムロ:母  子    ペア あの

    「あの親子は

            จะ ไป ถึง เชนต์แงจ้ หรือ ยัง นะ? 
                         cà       pai   thɯ̌ŋ        セントアンジェ      rɯ̌ɯ      yaŋ     ná
                                          行く 到達する     セントアンジェ       もう…かどうか? 

               セントアンジェに着けただろうか?」

タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔3〕

เซล่า:พยายาม หน่อย นะ คุณ ไค
    seelâa : phayaayaam        nɔ̀i               ná      khun      khai
      セイラ:頑張る、努力する お願い    さん    カイ

   「頑張って、カイさん」

ไค:จะ ลอง ดู ละกัน คุณ เซล่า
 khai : cà      lɔɔŋ       duu  lá     kan    khun      seelâa
  カイ:            試す    みる    さん       セイラ

    「やってみるよ、セイラさん」

ไค:ฉันเองก็... ฉันเองก็...!
 khai : chǎn  eeŋ   kɔ̂ɔ       chǎn eeŋ    kɔ̂ɔ
カイ:私 自分,強調 も 私 自分,強調 も

    「俺だって…俺だって!」

ชาร์:แล้ว...ทัพ เรา ก็ เข้า โจมตี ม้าไม้
   chaa : lɛ́ɛw           tháp     raw    kɔ̂ɔ  khâw      coom tii     máa mái
  シャア:それから      軍 私たち   も 入る        攻撃する  馬 木


       โดย หัน หลัง ให้ ทะเลสาบ เหรอ?
                dooy     hǎn       lǎŋ         hâi         thalee sàap          rə̌ə
      によって、…で   向ける うしろ   あげる                  湖              …かどうか?

     「で、我が軍は湖を背中にして木馬を攻撃しているわけだな?」

กัลม่า:ยีกไม่นานม้าไม้มันก็พินาศแล้วล่ะ
      galmâ : ìik      mâi  naan     máa mái  man kɔ̂ɔ phínâat    lɛ́ɛw      lâ
        ガルマ:さらに …ない 長い      馬 木   それ も 破滅する             …は?,強調

  「木馬が沈むのも時間の問題だと思うがな」

ชาร์:ซ่อน โมบิลสูท ไว้ ใน ยาน ขนส่ง
   chaa : sɔ̂ɔn         モビルスーツ              wái    nai     yaan      khǒn sòŋ
 シャア:隠す                           しておく 中 乗り物      運送する

        ที่ ร่อน ลง ใน ทะเลสาบ   
                thîi    rɔ̂n        loŋ     nai        thalee sàap
                         滑空する   下りる 中                    湖

   「湖に着陸した輸送機からモビルスーツが出てくる」

      :ถ้า เป็น ฉัน จะ ทำ อย่าง นั้น  
              thâa   pen        chǎn   cà     tham     yaàŋ        nán
                もし である          私   する    のように    その

   「私ならそうする」

:เรายังไม่ได้ตรวจ รายในยอนขนส่งเลยนะ
  raw    yaŋ   mâi   dâi  trùat          raay    nai  yaan     khǒn sòŋ    ləəi     ná
私たち まだ できない 調べる 件、項目 中    乗り物    運送する       <強調>

    「我々はあの輸送機の中を調べていないんだ」

กัลม่า:บ้าน่า!
      galmâ : bâa   nâa 
         ガルマ:バカ のような、…すべき 「ばかな!」