タイ語でガンダム

タイ語初級からもっとタイ語を勉強したい方へ。ガンダムのセリフの字幕を書いています。お気軽に読んでください。

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔2〕

ฟลาวโบ:อามุโร่ อยู่ ที่ ใหน เนี่ย?

        flaaw bôo : àamurôo        yùu   thîi        nǎi        nîːa

     フラウ・ボゥ: アムロ     いる  どこに           <強調>

                          「アムロ、どこにいるの?」

   :ถ้า ไม่ เปลี่ยน เสื้อ บ้าง ตัว จะ เหม็น นะ

        thâa     mâi        plìan           sûːa      bâaŋ     tua      cà       měn          ná

 もし …ない 交換する     服     いくつか      自分        臭い

   「着替えないと臭いわよ」

            :เธอ ไม่ กิน ข่าว มา 2มื้อ แล้ว นะ

                          :thəə       mâi    kin     khâaw    maa  sɔ̌ɔŋ mɯ́ɯ lɛ́ɛw     ná

                                君    …ない 食べる     ごはん    くる   2 ~食 …した

   「食事2回抜きなのよ」

อามุโร่:เรื่อง มัน ไม่ เกี่ยว หรอก

    àamurôo : rɯ̂ːaŋ      man     mâi      kìaw           rɔ̀ɔk

                         話,件        それ …ない 関係がある   <強調>

                    「そんなの関係ないよ」

       :แต่ทำไปเพราะว่าฉันไม่อยากตายนะ

                 tɛ̀ɛ   tham   pai   phrɔ́        wâa  chǎn  mâi     yàak        taai      ná

 だけ,しかし する    行く    なぜなら             私    …ない したい      死ぬ

   「死にたくないからやってるだけさ」

ฟลาวโบ:เป็น งั้น แน่ เหรอ?

        flaaw bôo : pen       ŋán     nɛ̂ɛ          rə̌ə

      フラウ・ボゥ:である それじゃあ  確かに …かどうか?

                 「ふーん、そうかしら」

อามุโร่:แน่ สิ

    àamurôo : nɛ̂ɛ      sì

                        確かに     「そうかい」

ออสกอร์:มียานเข้ามาใกล้มุไซของชาร์ครับ

                 オスカー : mii  yaan   khâw  maa   klâi   musai     khɔ̌ɔŋ    chaa  khráp

                                ある 乗り物 入る 来る 近い ムサイ     の シャア

                               「シャアのムサイに接近する艦があります」

เซล่า:ไม่ ถาม กัปตัน ดู ล่ะ คะ?

     seelâa : mâi    thǎam       kàptan     duu   lâ       khá

      セイラ:…ない  尋ねる キャプテン 見る   …は? ですか?

    「艦長さんに聞いてみたら?」

ไบรท์:คุณเลิกพูดแบนั้นกับผมได้ไหม่?

          brait : khun      lə̂ək   phûut   bɛ̀ɛp nán    kàp  phǒm    dâi      mǎi

    ブライト:あなた やめる   型         その          と 私 できる …か?

   「そういう言い方やめてほしいものだな」

มิโร:ประกาศ ฉุกเฉิน ประกาศ ฉุกเฉิน

   mirai : prakàat                  cùk cə̌ən               prakàat           cùk cə̌ən

  ミライ:告知する           緊急の、救急の          告知する 緊急の、救急の

          「緊急警報、緊急警報」

     :คนที่สามารถรบได้รีบมาที่บริดจ์ด้วย

              khon thîi     sǎamâat     róp    dâi  rîip  maa thîi  bridge    dûːay

                人 関係代名詞 できる        戦う  できる   急ぐ  来る …に  ブリッジ<依頼>

                                       「戦闘可能な方はブリッジに集合」

ไบรท์:อามุโร่ ขับ กันดั้ม 

          brait : àamurôo         khàp      gandâm

       ブライト: アムロ     運転する     ガンダム

            ริว ขับ คอร์ไฟท์เตอร์

      riw   khàp    コアファイター

        リュウ 運転する

   「アムロはガンダム、リュウはコアファイター」

เซล่า:เชื่อม ต่อ แท่น ส่ง ตัว เรียบร้อย

      seelâa : chɯ̂ːam     tɔ̀ɔ      thɛ̂n     sòŋ      tua        rîap rɔ́ɔy

       セイラ:接合する 接続する     台      送る 体,自身        準備できた

   「カタパルト接続終了」

 

ริว:ออก แล้ว!

  riw : ɔ̀ɔk             lɛ́ɛw

リュウ:外   「発進!」

เซล่า:ทำได้ใช่ไหม?

      seelâa : tham   dâi   châi      mǎi

       セイラ:する できる …ですか  「わかるわね?」

อามุโร่:กำลัง เตรียม ครับ

      àamurôo : kam laŋ       triam          khráp

     アムロ:している   準備する   「そのつもりです」

         :ผม จะ ลอง ดู

                     phǒm    cà        lɔɔŋ     duu

                     私         試す 見る 「やってみます」

         :ทำตาม คู่มือ

   tham taam      khûumuu

         する 従う 説明書   「手引書どおり」

         :แรง ขับ ของ กันดั้ม ปกติ

         rɛɛŋ   khàp    khɔ̌ɔŋ       gandâm       pòkkatì

       パワー 運転する    の       ガンダム  普通、通常

                                      「ガンダム、出力異常なし」

         :ไปล่ะครับ!   

                    pai   lâ      khráp    

           行く       「行きます!」

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔1〕

第3話 敵の補給艦を叩け!

        จู่ โจม ยาน เสบียง ของ คัตรู

            cùu   coom     yaan          sabiaŋ       khɔ̌ɔŋ     sàttruu

      不意に   攻撃する 乗り物             食料        の  敵 

 

ไบรท์: brait:ブライト

  ก่อนจะมาที่ไซด์เซเว่นคุณอยู่ที่ใหนครับ?

       kòon    cà  maa thîi      said sewên      khun   yùu  thîi  nǎi       khráp

         以前に  来る に  サイド7      君 いる       どこ

   「サイド7に来る前はどこにいたんです?」

เซล่า:จำเป็น ต้อง ตอบ ด้วย เหรอ คะ?

     seelâa : cam pen          tɔ̂ŋ          tɔ̀ɔp      dûːay       lɛ́ɛw        khá

       セイラ:必要がある しなければならない 答える  …か?      ですか?<女性>

    「答える必要あるのかしら?」

ไบรท์:ไม่ ครับ

         brait : mâi     khráp

                  …ない   「別に」

เซล่า:โลก ค่ะ

     seelâa : lôok      khâ

 セイラ 地球 です<女性> 「地球です」ไบรท์:ผมเพิ่งเคยมา... อวกาศเป็นครั้งแรก

        brait : phǒm  phə̂ŋ  khəəi  maa          awákàat       pen      khráŋ rɛ̂ɛk

    ブライト:私 したばかり したことがある 来る 宇宙  である  初めて

  「宇宙に出たの初めてなんですよ」

เซล่า:เป็น พวก หัวกะทิ สิ นะ คะ

     seelâa : pen        phûːak      hǔakatí          sì    ná     khá

 セイラ:である  連中       エリート                          ですか?

  「エリートでいらしたのね」

ไบรท์:ประชด เหรอ ครับ?

         brait :prachót               lɛ́ɛw       khráp

      ブライト:皮肉を言う       …か?  

                      「皮肉ですか?」

เซล่า:seelâa :セイラ

 มัวทำตัวอ่อนแอไม่ได้แล้วนะค่ะคุณไบรท์
  mua tham  tua    ɔ̀ɔn        ɛɛ     mâi   dâi   lɛ́ɛw     ná   khâ   khun      brait
ぼんやりした する 体、あんた 虚弱な …ない できる                です …さん   ブライト

   「弱気は禁物でしょ、ブライトさん」

        :ฉัน ขับ แทน ให้ นะ

                : chǎn    khàp    thɛɛn         hâi     ná

                        私 運転する 代わる   あげる

                                「代わりましょ」

        :แค่ คอย ดู เกจ ก็ พอ ใช่ มั้ย?

                  khɛ̂ɛ      khɔɔy   duu  ゲージ   kɔ̂ɔ   phɔɔ    châi    mái

             だけ       待つ 見る ゲージ も 十分な     …ですか? 

             「計器を見ているだけでいいんでしょ」

ชาร์:ยานเสบียงปาปัว?

   chaa : yaan         sabiaŋ       paapua

 シャア:乗り物           食料     パプア  「パプア補給艦?」

:ยานเก่าแบนั้นจะมีเสบียงพอเติมหรือครับ?

 : yaan     kàw    bɛ̀ɛp nán   cà  mii   sabiaŋ      phɔɔ   təəm    rɯ̌ɯ     khráp

 乗り物 古い     型 あの      ある  食料  十分  満たす    …かどうか?

                         「あんな老朽艦では十分な補給が」

โดเซิล:ก็ ดู สภาพ การณ์ มั่ง สิ

             ドズル : kɔ̂ɔ duu    sapâap       kaan          mâŋ     sì

           それから、も 見る 状況     出来事     いくつかの

             「現状を考えるんだ」

          :เราไม่ได้มีกำลังรบเหลือ

                        raw    mâi  dâi mii kam laŋ  róp       lɯ̌a         

                    私たち  できない ある している 戦う    残る、余る      戦力

                   เหมือนเมื่อก่อนนะ

                                           mɯ̌ːan   mɯ̂a     kɔ̀ɔn   ná

                                             同じ    …した時     以前              以前
       「十分な戦力で戦える昔とは違うんだぞ!」

ชาร์:ทั้งที่ ยัง ไม่ เห็น ความ สามารถ

 chaa : tháŋ thîi   yaŋ     mâi     hěn      khwaam       sǎamâat

  シャア:にもかかわらず まだ 見えない         事  できる 能力の

         โมบิลสูท ของ ศัตรู แท้ๆ

               モビルスーツ        khɔ̌ɔŋ    sàttruu    thɛ́ɛ thɛ́ɛ

                                    の              敵           真の,本当の

  「敵のモビルスーツの性能が皆目わからんというのに」

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔8〕

明けましておめでとうございます。ブログを始めてもうすぐ1年。
本年もよろしくお願いします。
きのう、エンターキーとシフト+エンターキーの違いを知りました。

ริว:ไบรท์ ฝ่าย ศัตรู ล่ะ?
 riw : brait              fàay     sàttruu      lâ
リュウ:ブライト        派,側            敵       …は?

  「ブライト、敵の様子は」

ไบรท์: brait : 
    นายวางใจในพลังของกันดั้มมากเกินไป
           naay   waan  cai    nai phalaŋ   khɔ̌ɔŋ     gandâm  mâak    kəən    pai

      お前 安心する 中 力  の          ガンダム   とても し過ぎる

         「ガンダムの性能をあてにし過ぎる」

  :เวลา รบ ต้อง ใช้ ทักษะ ให้ มากกว่า นี้ สิ
     weelaa      róp       tɔ̂ŋ       chái       tháksá       hâi      mâak kwàa    níi   sì

      …する時 戦う                 使う 腕前、スキル させる       多い より この

    「戦いはもっと有効に行うべきだ」

อามุโร่:ว่า ไง นะ? 
    àamurôo : wâa    ŋai     ná

 アムロ   …と言う どのように      「何?」

ไบรท์:อย่า มา ทำ แหย นะ!   
         brait : yàa         maa   tham     yɛ̀ɛ         ná

      ブライト するな           来る する イライラさせる

   「甘ったれるな!」 

อามุโร่:เกิน ไป แล้ว 
    àamurôo : kəən        pai       lɛ́ɛw

            アムロ: し過ぎる     …した 「言ったな」

          :ผม จะ ไม่ พูด ว่า ผม ทำ ได้  
                    :phǒm   cà       mâi   phûut  wâa  phǒm  tham    dâi

                             私   …ない    言う                 私 する できる

     「やれるとは言えない」

          :แต่ ผม จำเป็น ต้อง ทำ ต่างหาก
                      tɛ̀ɛ    phǒm    cam pen          tɔ̂ŋ      tham    thàaŋ hàak

                           しかし 私 必要がある しなければならない する とは別に、むしろ

           「けど、やるしかないんだ」

ไบรท์:แต่ ไป ดู แล กันดั้ม ให้ ดีๆ เถอะ!!
         brait : tɛ̀ɛ        pai  duu    lɛɛ       gandâm       hâi   dii dii       thə̀

 ブライト:しかし,だけ 行く 見る 見つめる ガンダム させる 良い良い(ちゃんと) 命令

   「ガンダムの整備をしておけ」

        :จะ ให้ ใคร ช่วย ก็ ได้ 
                  cà       hâi     khrai    chûːay  kɔ̂ɔ    dâi

    させる        誰 助ける も できる

      「人を使ってもいい」

      :มัน อยู่ ใน ความ รับผิดชอบ ของ นาย
              man     yùu     nai    khwaam     ráp  phìt    chɔ̂ɔp      khɔ̌ɔŋ      naay
   その    いる      中  事      責任を負う   の      君

             「君が中心になってな」

 

          第2話終了。

 

 

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔7〕

ชาร์ :ขอ ดู  หน่อย เถอะ

     chaa : khɔ̌ɔ  duu         nɔ̀i             thə̀

 シャア ください 見る すこし,お願い <文末で命令>

  「見せてもらおうか」

 :ประสิทธิภาพของโมบิลสูทฝ่ายสหพันธ์น่ะ

          pràsìtthíphâap          khɔ̌ɔŋ       モビルスーツ       fàay      sáhaphan     nâ

     効果、効率        の  モビルスーツ     派         連邦

  「連邦軍のモビルスーツの性能とやらを」

อามุโร่:ผม จะ สู้ ครับ

    àamurôo : phǒm  cà    sûu   khráp 

            アムロ:    私   闘う  「やります!」

  :เพราะว่าคู่ต่อสู้ ไม่ใช่คนแต่มันเป็นแซ็ค

          phrɔ́wâa     khûu tɔ̀ɔ sûu   mâi châi khon  tɛ̀ɛ    man    pen     zɛɛk

            なぜなら       相手     戦う ではない 人 しかし それ である ザク 

               「相手がザクなら人間じゃないんだ」

        :ผม สู้ ได้

                   phǒm  sûu   dâi

                           私  闘う   できる  「僕だって」  

           :ไม่ ไห้ เข้า มา หรอก

                      : mâi      hâi     khâw   maa        rɔ̀ɔk

              …ない   させる   入る    来る     <強調> 

                                          「来させるか!」

ชาร์:เป็น ไง! บ้า น่า!

   chaa : pen        ŋai              bâa     nâa

 シャア:である どのように  ばか …のような

  「どうだ!」   「ばかな!」

      :ทั้งที่ โดน เข้า ไป เต็มๆ

            : tháŋ thîi     doon    khâw     pai      tem tem

  だけれども 当たる 入る 行く       満ちた

       「直撃のはずだ」

อามุโร่:นี่ เหรอ...คือ...การรบ...

    àamurôo : nîi      rə̌ə         khɯɯ        kaan róp

            アムロ:これ …か?     すなわち   する 戦う

                 「これが…戦い…」

ชาร์:เร็ว มาก!

   chaa : rew      mâak

  シャア:速い とても 「速い!」

      :ทำไม มัน คล่อง ตัวอย่าง นี้ นะ

               thammai   man        khlɔ̀ŋ           tua yàaŋ        níi     ná

                         なぜ その          機敏な             例、見本 これ 

                   「なんという運動性」 

สเลนเดอร์:อาวุธ มัน ไม่ เหมือน เดิม

                   スレンダー : aawút       man      mâi       mɯ̌ːan       dəəm 

                                           武器    それ     …ない      いつもと同じ 

      「武器が違います」

ชาร์:แต่ ถ้า ยิง ไม่ โดน ก็ เท่านั้น แหละ

   chaa : tɛ̀ɛ       thâa   yiŋ     mâi     doon    kɔ̂ɔ     thâw nán          lɛ̀

  しかし    もし 撃つ …ない 当たる    も     …だけ         まさに…だ

  「当たらなければどうということはない」

ไบรท์:อย่า ใช้ ビームライフル มาก เกิน ไป นะ

         brait : yàa        chái      ビームライフル     mâak      kəən      pai     ná

      ブライト:するな   使う         とても     …し過ぎる

         「ビームライフルのエネルギーを使い過ぎるな」

อามุโร่:ไม่ ต้อง บอก ก็ รู้ น่า

 àamurôo:mâi       tɔ̂ŋ         bɔ̀ɔk     kɔ̂ɔ rúu  nâa

 アムロ …する必要ない          言う も 知る …すべき,…に値する

   「言われなくたって」

ชาร์:แค่ ที เดียว ก็ กระจุย เลย เหรอ

   chaa : khɛ̂ɛ    thii     diːaw     kɔ̂ɔ     kràcuy         ləəi          rə̌ə

  シャア : だけ        回 ひとつの も 崩壊する                  …か?

  「一撃で撃破か」

      :มัน อะไร กัน เนี่ย

              man       arai        kan      nîːa

                その          何        <強調> 「何ということだ」

      :โมบิลสูท ตัว นั้น...

                       モビルスーツ        tua     nán

                                       体、自分 あの      「あのモビルスーツは

   มีปืนที่มีพลังทัดเทียมกับยานรบเลยเหรอ

     mii puun thîi mii phalaŋ   thát tiam          kàp     yaan róp      ləəi       rə̌ə

      ある 銃 関係詞 ある 力         等しい    と      乗り物 戦う  …かどうか?

                       戦艦並みのビーム砲を持っているというのか」

อามุโร่:แค่ทีเดียวแซ็ค ก็...

    àamurôo : khɛ̂ɛ   thii   diːaw    zɛ̂ɛk      kɔ̂ɔ

            アムロ:だけ 回 ひとつの ザク  も 「一撃でザクを」

ชาร์:พลัง ทำลาย มัน ต่างกัน เกินไป

   chaa : phalaŋ    thamlaay         man       tàaŋ kan      kəən      pai     

   力  破壊する         それ         異なる  …し過ぎる 

    「火力が違い過ぎる」  

  

12月24日にインドネシアに入国しました。

現地での生活雑記ブログを始めました。

mygのインドネシア生活 サバーイブログ (hatenablog.jp)

 

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔6〕

タイ語で下書きして、発音記号を調べてブログに書くと、時間がかり

ブログ更新間隔が空いてしまう。

ชาร์:อย่า ลนลาน

   chaa : yàa             lonlaan

 シャア:するな       慌てふためく 「慌てるな」

      :ถ้า ขยับ มาก ไป เสร็จ มัน แน่

             thâa   khayàp     mâak      pai       sèt         man     nɛ̂ɛ

    もし 動く とても        行く     終わる それ 確かに

  「下手に動くと、かえって当たる」

    เป้า เล็กๆ น่ะ มัน ยิง  ไม่ โดน หรอก

          pâw      lék lék      nâ     man     yiŋ        mâi     doon         rɔ̀ɔk  

    標的 小さい小さい            それ    撃つ     …ない   当たる     <強調>

  「人間みたいに小さな目標にそうそう当たるものじゃない」

      :มุไฃ ได้ยิน รึเปล่า?  นี่ ฉัน เอง

               musai       dâi yin       rɯ́ plàaw         nîi   chǎn     eeŋ

  ムサイ  聞こえる …かどうか? これ 私   自分自身

    「ムサイ、受信できるか? 私だ」

ไบรท์:พอดี คน ขับ เป็น มือ ไหม่

         brait : phɔɔ dii   khon   khàp     pen     muu       mài

   ブライト ちょうど良い 人 運転する である 手、…する人 新しい

     「操艦が素人なんだ」

        :ช่วย สอน หลักสูตร เร่งรัด ด้วย นะ

                : chûːay      sɔ̌ɔn               làksùut          rêŋrát        dûːay      ná

         手伝う 教える            課程、カリキュラム 促す,急がせる <依頼>

           「なるべく早く指示を頼みます」

ออสกอร์:แบบนี้ก็คงต้องสอนแล้วล่ะครับ

                オスカー : bɛ̀ɛp níi    kɔ̂ɔ khoŋ  tɔ̂ŋ       sɔ̌ɔn     lɛ́ɛw     lâ       khráp

                               :型 この   も きっと しなければならない 教える

    「こうなったら、やるしかないもんな」

ไบรท์:ฝาก ด้วย นะ

         brait : fàak        dûːay      ná

   ブライト  預ける <依頼> 「頼むよ」

 

มาร์กเกอร์:คราวนี้มีวัตถุ2ชิ้นพุ่งมาครับ

   マーカー : khraaw  níi mii wátthù sɔ̌ɔŋ chín phûŋ maa khráp

     :回、度 この ある    物質 2 一片 投げる,疾走する 来る

   「続いて接近する物体2つあります」

 ไบรท์:วัตถุ อะไร?

            brait : wátthù       arai

          ブライト      物質           何           「何だ?」

มาร์กเกอร์:เหมือน จะ เป็น โมบิลสูท

                     マーカー : mɯ̌ːan            cà        pen          モビルスーツ

                                         のような            である           

   「モビルスーツのようです」

ไบรท์:แซ็ค เหรอ?

         brait : zɛɛk             rə̌ə

     ブライト:ザク   …か? 「ザクか?」

ออสกอร์:แต่ คุณ ไบรท์

  オスカー : tɛ̀ɛ        khun        brait

                               しかし      さん       ブライト 「でもブライトさん」

:ไม่มีแซ็คที่ไหนบินเร็วขนาดนี้หรอกครับ

  mâi mii     zɛɛk    thîi    nǎi    bin    rew    khanàat  níi     rɔ̀ɔk      khráp

               ない ザク  どこ 飛ぶ   速い サイズ   この    強調

   「このスピードで迫れるザクなんてありはしません」

             :แซ็ค เครื่อง นึง

                               zɛɛk        khrɯ̂ːaŋ     nɯ̀ŋ

     ザク                 機械      1 「1機のザクは

    กำลัง พุ่ง มา ด้วย ความ เร็ว มาก กว่า

          kam laŋ   phûŋ    maa    dûːay     khwaam     rew    mâak     kwàa    

           …している 疾走する 来る          事、事実     速い 多い     …より 

      ปกติ 3เท่า   

         pòkkatì sǎam thâw

              普通  3 倍                 通常の3倍で接近します」

パオロ艦長:ชาร์ สิ  ดาว หาง สี แดง

                      chaa    sì       daaw       hǎaŋ   sǐi      dɛɛŋ

    シャア      星  尾 色   赤

   「シャアだ… 赤い彗星だ」

         :หนี เร็ว!

                      nǐi       rew

   逃げる 速く  「逃げろ!」 

 

私の個人的な都合により、明日出国します。

現地では生活雑記ブログも書いていくつもりです。

 

 

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔5〕


เซล่า:อย่า ขยับ นะ! ทิ้ง ของ นั่น ไป ซะ

     seelâa : yàa         khayàp     ná       thíŋ     khɔ̌ɔŋ     nân      pai    sá

       セイラ  するな  動かす                    捨てる      物  その    行く <強調>

              「およしなさい!」             「お捨てなさい」

ชาร์:กล้า หาญ ดี นี่

   chaa : klâa          hǎan      dii   nîi

  シャア  あえて,勇敢な 大胆な,勇敢な 良い これ   「勇敢だな」

     :แต่ คงจะ ไม่ ใช่ พวก ทหาร สินะ

          :tɛ̀ɛ       khoŋ cà       mâi   châi    phûːak     thahǎan     sì ná

        しかし         きっと     ではない       連中     兵隊  <強調>

  「軍人ともゲリラとも思えんが」

เซล่า:ถ้า ขยับ ฉัน ยิง แน่

     seelâa : thâa   khayàp   chǎn     yiŋ     nɛ̂ɛ

      セイラ        もし    動く  私   撃つ 確かに

      「動くと撃ちます」

ชาร์:เหมือน มาก

  シャア      同じ          とても    「似ている」

   chaa : mɯ̌ːan           mâak

เซล่า:ถอด หมวก นักบิน ออก ซะ

     seelâa : thɔ̀ɔt            mùak        nákbin        ɔ̀ɔk         sá

      セイラ    脱ぐ、外す       帽子 パイロット 出る

  「ヘルメットを取ってください」

        :เสร็จ แล้ว หัน ไป ข้างหลัง ด้วย

                 :sèt                  lɛ́ɛw       hǎn         pai          khâŋ lǎŋ               dûːay

        終わる        …した 振り向く 行く         後ろ  <依頼>

     「そして後ろを向いてください」

ชาร์:แต่ ว่า อัลทีเซีย ไม่ น่าจะ ...

   chaa : tɛ̀ɛ       wâa        althisia            mâi    nâacà

  シャア  しかし     アルテイシア      …ない たぶん 

              「アルテイシアにしては

        เด็ดเดี่ยว ขนาด นี้

                    dèt dìːaw           khanàat    níi

                    断固とした  大きさ この          強過ぎる」
เซล่า:พี่ เหรอ 

     seelâa : phîi      rə̌ə

       セイラ      兄 …かどうか? 「兄さん…?」

อามุโร่:ช่วย นอน ราบ ด้วย โอเค นะ ครับ 

    àamurôo : chuây       nɔɔn        râap      dûːay  ookee      ná     khráp

 アムロ   助ける        寝る        平らな <依頼>       オーケー

                     「手の中に寝そべって下さい、大丈夫ですか?」

เซล่า:จัะ 

     seelâa : ca

       セイラ    はい 「ええ」

อามุโร่:คุณไบรท์!  ทหาร ซีอ้อน

    àamurôo :  khun    brait               thahǎan      ziɔ́ɔn

                      さん ブライト         兵隊         ジオン

        เข้า ไป ใน ท่า เทียบ ยาน แล้ว ครับ

                  khâw     pai    nai    thâa          thîap      yaan      lɛ́ɛw       khráp

                         入る    行く   中      港             寄せる       船      …した

        「ブライトさん!ジオンの兵が港に入って行きました」

ไบรท์:ว่า ไง นะ! 

           brait : wâa ŋai   ná 

     ブライト:…と言う どのように   

  「何だと!」    

               :ใคร ก็ ได้! ช่วย ยิง ทหาร ซีอ้อน

                  : khrai   kɔ̂ɔ    dâi       chûːai      yiŋ      thahǎan      ziɔ́ɔn

                       誰    も できる     <依頼> 撃つ        兵  ジオン 

              「誰でもかまわん!」

           ที่ กำลัง เข้า มา ใน นี้ ด้วย!

                      thîi    kam laŋ    khâw    maa     nai   níi     dûːay

                         関係詞 …している 入る     来る 中 この <依頼> 

                                     「前方より接近中のジオン兵を狙撃しろ!」

         :เร็ว เข้า!

                      rew    khâw

                早い,速い 入る<命令の強調> 「急げ!」
ชาร์:หน่วย สอดแนม ทุกคน

   chaa : nùay                sɔ̀ɔtnɛɛm           thúk khon

シャア:ユニット、隊       偵察          すべての 人

      「偵察隊各員、

                รีบ ถอน ตัว เดี๋ยว นี้ เลย

     rîip      thɔ̌ɔn     tuːa     dǐːaw      níi     ləəi

                                   急ぐ  抜く,取り消す 体,自分     すぐ      ここ

                                      速やかに脱出せよ」

     :เสร็จกัน!

         :sèt         kan

 し終わる し合う 「しまった!」(カメラを破壊されて)

     :ศัตรู จะ ออก มา แล้ว

          :sàttruu   cà       ɔ̀ɔk     maa     lɛ́ɛw

  敵 もうすぐ 出る     来る …した

  「敵が出てくるぞ」

อามุโร่:จะ ยิง ล่ะ... จะ ยิง นะ ... 

    àamurôo : cà      yiŋ      lâ           cà      yiŋ     ná

                              撃つ                                 撃つ 

          ยิง จริงๆ นะ!!

                     yiŋ       ciŋciŋ       ná

                    撃つ       本当に                      「撃つぞ...撃つぞ...撃つぞー!]

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔4〕

เซล่า:ฉัน จะ ออก ไป ตาม หา คน

     seelâa : chǎn   cà        ɔ̀ɔk         pai     taam      hǎa     khon

       セイラ      私      出る    行く    追う   探す       人

        ที่ หนี ไม่ ทัน ตาม ที่ กัปตัน สั่ง

                thîi     nǐi      mâi    than      taam    thîi      kàptân      sàŋ

              関係詞 逃げる    ない 間に合う 追う 関係詞 キャプテン,艦長 命じる

             「艦長命令で逃げ遅れた人を探しに行きます」

ไค:จะ ไป รึ เปล่า?

 khai : cà       pai   rɯ́    plàaw

 カイ                  行く …かどうか? 「乗るのかい?」

เซล่า:คุณ เป็น ลูก ผู้ชาย รึเปล่า?

     seelâa : khun     pen       lûuk   phûu chaay rɯ́    plàaw

       セイラ:あなた である 子、息子  男       …かどうか?

         「それでも男ですか?」

        :คน ขี้ ขลาด!

         khon  khîi    khulàat 

     人 くそ      臆病な          「軟弱者!」

ไค:อะไร เล่า!

 khai : arai            lâw

カイ   何            語る,強調  「なんだってんだよ!」

เซล่า:คน อย่าง คุณ น่ะ

     seelâa : khon      yàaŋ       khun      ná  

   セイラ       人    …のような   あなた 「あなたみたいな人」

 :อยู่ รอ วัน ตาย ใน ไซด์เซเว่น ไป คน เดียว เถอะ

  :yùu   rɔɔ  wan  taay    nai     said sewên     pai  khon  diːaw     thə̀

 いる 待つ 日 死ぬ   中      サイド7    行く   人    ひとつの <命令>

    「サイド7にひとりで残っているといいんです」 

ไค:นี่ เจ๊ น่ะ ชื่อ ว่า เซล่า ใช่ ป่ะ?

khai : nîi   cée    ná    chɯ̂ɯ  wâa     seelâa     châi   pá

カイ これ おねえさん 名              セイラ そうですか? 

  「あんた、セイラって言ったよな?」

ริว:นี่ นาย มา ช่วย กัน หน่อย สิ

 riw : nîi     naay    maa   chûːay     kan         nɔ̀i           sì

リュウ  この  Mr.君 来る   手伝う いっしょに…する お願い <強調>

  「君、手を貸してくれ」 

เดรน:เดิน เครื่อง ได้  

       dren : dəən      khrɯ̂ːaŋ       dâi           

 ドレン 歩く,機械を動かす 機械 できる

  「機関始動!」

 เป้าหมาย สเปซเกท ของ ใซด์เซเว่น

       pâwmǎay               spacegate    khɔ̌ɔŋ         said sewên 

   目標                    スペースゲート        の                サイド7

   「目標、サイド7のスペースゲート」

ชาร์:ไม่ เลว เลย นะ หมวด

   chaa : mâi      rew       ləəi      ná         mùat

  …ない     悪い      強調                         少尉

  「少尉もなかなかやる」

      :ดี ไป เลย

    dii     pai       ləəi

  良い 行く   「よし、行け!」

 

パオロ艦長:ขอ ฝาก พวก เธอ ด้วย

                    khɔ̌ɔ       fàak     phûːak     thəə     dûːay

  ください      預ける 連中  君 <依頼>

   「君たちに期待する」

ไบรท์:อามุโร ได้ยิน รึเปล่า?

   brait : àamurôo        dâiyin     rɯ́   plàaw

   ブライト      アムロ             聞こえる …かどうか?

  「アムロ、聞こえるか?」

มาร์กเกอร์:เเปลกจริงมุไฃถอยไปแล้วครับ 

                      マーカー :      plɛ̀ɛk        ciŋ      musai      tɔ̀y       pai    lɛ́ɛw    khráp

        珍しい       本当 ムサイ 後退する 行く

                                 「妙です、ムサイが後退します」

パオロ艦長:อามุโร่ คุง ตัดสินใจ ถูกต้อง แล้ว  
                 :àamurôo      khuŋ      tàtsǐn      cai        thùuktɔ̂ŋ       lɛ́ɛw

   アムロ           くん     決心する   正しい  …した

   「アムロ君の判断は的確だ」

         :ไห้ เขา จัดการ เถอะ

   :hâi    khǎw       càt kaan        thə̀ 

   させる    彼            管理する  しなさい

   「任せなさい」 

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔3〕

เดรน:dren ドレン

 จะไม่รอให้ยานเสบียงมาก่อนเหรอครับ?

  cà   mâi  rɔɔ   hâi     yaan   sabiaŋ        maa   kɔ̀ɔn       rə̌ə        khráp 

     …ない 待つ させる 乗り物 食料          来る 先ず      …か?

                     「補給艦の到着を待つのではないので?」

ชาร์:ใน สงคราม น่ะ
   chaa : nai       sǒŋkhraam      nâ

 シャア : …の中 戦争   「戦いとは

 เราต้องเดินหมากนำศัตรูไป2-3ก้าวเสมอ

     raw     tɔ̂ŋ      dəən      màak     nam sàttruu   pai sɔ̌ɔŋ sǎam kâaw samə̌ə

  私たち               歩く  ??      導く 敵  行く    2       3   歩,ステップ いつも

       しなければならない     

                        いつも2手3手先を考えて行うものだ」

      :สเลนดอร์ ยัง หนี ออก มา ได้ 

  :スレンダー               yaŋ       nǐi        ɔ̀ɔk       maa     dâi  

              すでに 逃げる      外     来る できる

    「スレンダーは脱出した」

 :แล้ว ทำไม...

        : lɛ́ɛw          thammai

  それから  なぜ

    เรา จะ ทำ เรื่อง ตรงกน ข้าม ไม่ได้ ล่ะ?

         raw     cà     tham    rɯ̂ːaŋ        troŋkan       khâam     mâi   dâi lâ 

    私たち        する     話,件       一致する          渡る  できない  …は?

                                  反対の

   「ということは、逆もまた可能ではないのかな?」

パオロ艦長:มิโร คุง เป็น ไง บ้าง?
                   : mirai    khuŋ    pen      ŋai       bâaŋ

                    ミライ くん である どのように いくつかの

                            「ミライ君、どうかね?」

มิโร:เข้าใจ วิธี การ ขับ แล้ว ค่ะ

mirai : khâw     cai   wíthii   kaan    khàp     lɛ́ɛw      khâ

             理解する  方法 する事 運転する   です 

   「基本操作はわかります。」

ไบรท์:นาย เหรอ? อามุโร่

        brait:naay          rə̌ə              àamurôo

 ブライト Mr.お前      …か?                     アムロ  「お前がアムロ?」 

  :ตอนนี้อยู่ในห้องนักบินของกันดั้มใช่มั้ย?

   tɔɔn     níi  yùu   nai     hɔ̂ŋ      nákbin      khɔ̌ɔŋ    gandâm    châi mái 

    今  いる 中     部屋 パイロット    の    ガンダム そうですか? 

  「そこはガンダムのコックピットなんだろうな?」

パオロ艦長:มื อะไร เหรอ?
                  : mii      arai           rə̌ə
                        ある      何       …か? 「どうしたのか?」

ไบรท์:เด็ก ครับ

         brait : dèk       khráp

      ブライト 子供    「子供です」

: เด็ก เป็น คน ขับ กันดั้ม ครับ

       dèk       pen    khon    khàp    gandâm       khráp

 である 子供    である     人 運転する    ガンダム

  「子供がガンダムに乗っているんです」

パオロ艦長:อะไร นะ!
                       arai         ná

         「何!」

:เด็กคนนั้นเหรอที่ทำลายแซ็คของซีอ้อน

 : dèk    khon  nán       rə̌ə     thîi    thamlaay    zɛ̂ɛk      khɔ̌ɔŋ       ziɔ́ɔn

   子供 人 その   …か? 関係詞 破壊する     ザク         の    ジオン

             「ジオンのザクを倒したのもその少年なのか?」

อามุโร่:

    เพราะมีพลังของกันดั้มครับถึงทำลายได้

àamurôo : phrɔ́ mii phalaŋ  khɔ̌ɔŋ    gandâm    khráp  thɯ̌ŋ   thamlaay    dâi 

アムロ    なぜなら ある 力,エネルギー の       ガンダム   至る     破壊する  できる

  「ガンダムの性能のおかげで倒せたんです」

ไบรท์:ไป อยู่ ใน นั้น ได้ ยังไง?

         brait : pai     yùu      nai    nán      dâi    yaŋ    ŋai 

 ブライト    行く   いる      中 その できる どのように

  「なぜそこにいる?」

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔2〕

ชาร์:

chaa シャア:

    ผมทราบแผนvของพวกสหพันธ์แล้วครับ

       phǒm     sâap     phɛ̌ɛn   wii  khɔ̌ɔŋ  phûːak    sáhaphan       lɛ́ɛw     khráp 

  私    知る     作戦     V の 連中,グループ   連邦        …した

       「連邦軍のV作戦をキャッチしたのであります」

โดเซิล:สมเป็น ชาร์ ดาว หาง สี แดง จริงๆ

            ドズル:sǒmpen           chaa     daaw      hǎaŋ    sǐi      dɛɛŋ        ciŋciŋ 

   さすが   シャア        星     尾   色   赤      本当に

  「さすが赤い彗星のシャアだな」

             :แล้ว...จะ เอา อะไร? 

                  :lɛ́ɛw           cà       aw          arai

       それから                要る           何

              「で、何か?」

ชาร์:ตอนนี้ เรา กำลัง เดิน ทาง ครข

   chaa : tɔɔn níi  raw      kam laŋ      dəən     thaaŋ      klàp

  シャア: 今      私たち …している       歩く    道    帰る 

  「帰還途中でありましたので

  แต่ มิสไซล์ กับ กระสุน ใกล้ จะ หมด แล้ว

   tɛ̀ɛ   ミサイル            kàp     kràsǔn           klâi      cà         mòt       lɛ́ɛw

 しかし  ミサイル       と       弾            近い、もうすぐ 無くなる

                            ミサイル、弾薬がすべて底を尽き」

โดเซิล:อยาก เติม เสบียง สินะ   ได้ เลย

            ドズル:yàak            təəm        sabiaŋ        sì ná            dâi      ləəi

        欲しい            満たす        食料           できる 

                  「補給が欲しいのか」         「まわす」

ชาร์:ขอบคุณ ครับ

   chaa : khɔ̀ɔp khun khráp 

  ありがとう     「幸いであります」

     :แล้วก็...ขอ แซ็ค เพิ่ม 3 เครื่อง ครับ 

            : lɛ́ɛw    kɔ̂ɔ     khɔ̌ɔ       zɛ̂ɛk      phə̂əm  sǎam khrɯ̂ːaŋ      khráp

  それから ください      ザク       増やす     3  機械 

                 「それにザクの補給を3機」

โดเซิล:ทางนาย เสิย แซ็ค ไป ตั้ง 3เครื่อง

             ドズル:thaaŋ    naay       sǐːa          zɛ̂ɛk       pai     tâŋ  sǎam khrɯ̂ːaŋ

                         道、方法 おまえ      失う         ザク       行く …も 3          機械

           เชียว เหรอ!

                         chiaw         rə̌ə

                         語末で強調    …か?            「ザクを3機も失くしたのか!」

ชาร์:2เครื่อง ใน นั้น

chaa : sɔ̌ɔŋ khrɯ̂ːaŋ nai nán

シャア 2  機械  中   その         「その内の2機は

 เสีย ไป เพราะ โมบิลสูท เพียง ตัว เดียว

   sǐːa       pai        phrɔ́              モビルスーツ           phiaŋ      tuːa diːaw

 行く 失う    なぜなら             モビルスーツ             単に       身体     ひとつの,同一の   

    ของ ฝ่าย สหพันธ์

         khɔ̌ɔŋ        fàay        sáhaphan

                 の       派、側  連邦軍

      連邦軍のたった1機のモビルスーツのために」

โดเซิล:ได้! เดี๋ยว ส่ง แซ็ค ไป ไห้

             ドズル:dâi          dǐːaw      sòŋ      zɛ̂ɛk         pai      hâi 

         できる  すぐ 送る  ザク           行く    させる

  「よし、ザクを送る」

                :แต่ สำหรับ เรื่อง  แผน v  นะ

                   tɛ̀ɛ         sǎmràp        rɯ̂ːaŋ        phɛ̌ɛn     wii    ná

   しかし …については       話、件          作戦          V

          เก็บ ข้อมูล มัน มา ให้ได้ 

          kèp     khɔ̂ɔmuun   man   maa      hâi  dâi

        取る、集める        データ それ    来る           必ず

                        「V作戦の情報は何でもいい、必ず手に入れろ」

    :ถ้าเป็นไปได้ก็เอาโมบิลสูทคัวนั้นมาเลย

  :thâa   pen     pai    dâi kɔ̂ɔ  aw      モビルスーツ          tuːa  nán  maa  ləəi 

   もし である 行く できる  も  要る     モビルスーツ           体 その    来る

    「できるなら、そのモビルスーツを手に入れろ」

ชาร์:จะ พยายาม ครับ

   chaa : cà      phayaayaam       khráp

  シャア:          努力する、試みる   「やってみます」

 

 

タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔1〕

         第2話 ガンダム破壊命令

        คำสั่ง ทำลาย กันดั้ม

                khamsàŋ     thamlaai        gandâm

                   命令      破壊する      ガンダム

ชาร์:ดีแล้วล่ะ

   chaa : dii    lɛ́ɛw   lâ

                良い   …した

      ที่นายทำตามคำสั่งของฉันกับเดนิม

            thîi  naai   tham   taam   khamsàŋ  khɔ̌ɔŋ  chǎn   kàp    denim 

    あなた する    従う   命令    の  私  と デニム

  「君は私とデニムの命令は守ったのだ」

    :ไม่ ต้อง คิด มาก หรอก จ่า สเลนเดอร์

  mâi tɔ̂ŋ         khít     mâak         rɔ̀ɔk        càa            スレンダー

          する必要ない      考える      とても            強調             長             スレンダー

                             「気にすることはないスレンダー軍曹」

ไบรท์:โดย ฝีมือ แซ็ค แค่ 2 เครื่อง

         brait :  dooi      fǐimuu       zɛ̂ɛk       khɛ̂ɛ  sɔ̌ɔŋ    khrɯ̂ːaŋ

     ブライト:…によって 腕前  ザク       だけ 2  機械

  「たった2機のザクのために」

パオロ艦長:นักบิน เป็น ใคร?

                      nákbin        pen         khrai

    パイロット である  誰  「パイロットは誰か?」

ไบรท์:ยัง ไม่ได้ ตรวจสอบ ครับ

         brait : yaŋ     mâi dâi          trùat sɔ̀ɔp          khráp

     ブライト:まだ できない  調べる

   「まだ確認しておりません」

มิโร:แอ  ใบ ขับ ขี่ ยาน สเปซไกลเดอร์ 

  mirai:ɛɛ...        bai   khàp  khìi    yaan       スペースグライダー 

  ミライ  あの…    書類,証 運転する 乗る  乗り物          スペースグライダー

      ของ ฉัน อาจจะ ไม่ มี  ประโยชน์

             khɔ̌ɔŋ     chǎn       àat cà         mâi  mii             prayòot

                 の          私  たぶん           ない                 効果  

  「あのぅ…クルーザー級のスペースグライダーのライセンスが役に立つとは思いませんが」

   :แต่ ถ้า ไม่ รังเกียจ ล่ะ ก็...

    tɛ̀ɛ     thâa    mâi      raŋkiat          lâ       kɔ̂ɔ

  しかし もし …ない 気にする  

          「私でよければ…」

パオロ艦長:งั้น เหรอ? คน ตระกูล ยาขิม่า รึ เนี่ย

            ŋán      rə̌ə            khon       trakuun          ヤチマ        rɯ́     nîːa

 (口語)それじゃあ …か?        人          家柄               ヤシマ         …か? 強調

   「そうか…あのヤシマ家の」

 

 

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔11〕

อามุโร่:ถ้า ทำลาย เครื่อง ยนต์ ของ โมบิลสูท

àamurôo:thâa  thamlaai  khrɯ̂ːaŋ   yon    khɔ̌ɔŋ   モビルスーツ

アムロ: もし 破壊する 機械 エンジン   の     モビルスーツ

  「モビルスーツのエンジンをやれば


          :ไซด์เซเว่น อาจจะ พินาศ ไป ด้วย

                  said sewên       àat cà      phínâat   pai  dûːay

                          サイド7  たぶん 破滅する 行く ともに

          サイド7もやられちゃうかもしれない」

              :ทำ ยังไง ดี ล่ะ?

                tham   yaŋ  ŋai    dii     lâ

                     する   どのように  良い …は?(疑問、命令の強調)

    「どうすればいいんだ?」

เดนิม:แก บังอาจ  ทำ กับ จีน!

     denim :  kɛɛ   baŋàat            tham   kàp   ジーン

        デニム:おまえ 大胆にする         する     と   ジーン

           「よくもジーンを!」

อามุโร่:ถ้า เรา ทำ แซ็ค ระเบิด อีก ล่ะ ก็...

    àamurôo : thâa   raw     tham      zɛ̂ɛk        rabə̀ət         ìik      lâ      kɔ̂ɔ

            アムロ:もし 私たち する         ザク       爆発する もう一度              も

  「今度ザクを爆発させたら

      อากาศ ใน ไซด์เซเว่น คง รั่ว หมด แน่

                 aakàat        nai         said sewên          khoŋ   lûa      mòt        nɛ̂ɛ

                       空気  中          サイド7       きっと 漏れる なくなる 確かに

                        サイド7の空気が無くなっちゃう」

ไบรท์:ลอง ให้ ขา จัดการ ละ กัน

         brait : lɔɔŋ        hâi     khǎa     càt kaan       lá     kan

    ブライト:試す      させる 足,メンバー    管理する   強調     し合う

                     「あれにもやってもらおう」


:ไม่ว่า คน ใน นั้น จะเป็น นักบิน หรือ อะไร

  mâi   wâa   khon    nai     nán     cà   pen          nákbin        rɯ̌ɯ         arai

…ない 関係詞    人         中   あの,その          である          パイロット    それとも           何

  「正規のパイロットだろうとなんだろうと     

        :เรว ก็ ต้อง ให้ เขา ช่วย แล้ว ล่ะ

                   raw   kɔ̂ɔ      tɔ̂ŋ        hâi    khǎw    chûːay    lɛ́ɛw       lâ

     私たち も                  させる   彼      手伝う もうすぐ

                                     しなければならない

                                     手伝ってもらわねばなるまい」

ชาร์:สเลนดอร์ ล่ะ?

   chaa :       スレンダー         lâ

  シャア:      スレンダー          …は?      「スレンダーは?」


      :ฉัน ไม่ อยาก ยอมรับ เลย จริงๆ

             chǎn     mâi       yàak           yɔɔm ráp      ləəi       ciŋciŋ

  私 …ない …したい   認める    本当に

  「認めたくないものだな」 


      :ไอ้ ความ ผิด พลาด

          âi     khwaam    phìt        phlâat

        ヤツ,お前  事      誤った しくじる

ที่ คิด จาก ความ อ่อน หัด ของ ตัวเอง เนี่ย

thîi   khít      càak     khwaam        ɔ̀ɔn        hàt khɔ̌ɔŋ       tuːa eeŋ       nîa

 思う 去る,…から 事、事実       若い   練習する     の              自分自身        強調

        「自分自身の若さゆえの過ちというものを」

 

<予告から>

เธอจะสามารถเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม่? 

   thəə cà       sǎamâat         aw    chiiwít    rɔ̂ɔt      pai   dâi   rɯ̌ɯ     mǎi  

 君    できる,可能        要る     生命 脱する   行く できる それとも  …ない

          「君は生き延びることができるか?」

 

   第1話終了。

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔10〕

タイ語で勉強しながら前のブログを見ていると、間違っている箇所があり、都度そこを直しています。 

อามุโร่:เจ้า นี่...ติด เครื่อง อยู่ นี่ 

    àamurôo : câw     nîi       tìt         khrɯ̂ːaŋ     yùu    nîi

    アムロ : 君,ヤツ これ くっつく 機械  いる    これ 

   「こいつ…動くぞ」

:เหมือนกัน เลย สตยอด ต้อง ลอง ดู แล้ว

 mɯ̌ːankan            ləəi         sùt yɔ̂ɔt            tɔ̂ŋ        lɔɔŋ     duu    lɛ́ɛw

                   同じ                                           最高  しなければならない 試す 見る 

  「同じだ」                  「すごい」            「やってみるさ」

             :ปรับ แค่ เนี่ย เหรอ?

                             pràp      khɛ̂ɛ     nîa        rə̌ə

                   調整する,語る     だけ <強調> …か?

                                                           「これだけか?」
             :ลูก ขึ้น ยืน สิ

                             lúk    khɯ̂n  yuun    sì
                立つ 上がる 立つ 命令の強調 

                                                                  「立ち上がって」

             :อยู่ ตรง หน้า เลย!
                         yùu      troŋ       nâa         ləəi

         いる 真っ直ぐ   前                                  「正面だ!」

  จีน:โมบิลสูท ของ ศัตรู เริ่ม ขยับ ตัว แล้ว ครับ

ジーン:モビルスーツ khɔ̌ɔŋ sàttruu rə̂əm khayàp tuːa  lɛ́ɛw   khráp

                                 の 敵   始める    動く       体     …した

                「敵のモビルスーツが動き出しました」

เดนิม:ว่า ไง นะ!

     denim : wâa   ŋai     ná

        デニム:…と言う どのように 「何ぃー!」

        :นึก ว่า มัน มี แต่ ชิ้นส่วน ซะ อีก

      :núk   wâa    man   mii   khɛ̂ɛ     chínsùan         sá      ìik

      思う   それ ある だけ  部品              さらに

              「みんな部品ばかりと思っていたが」

อามุโร่:มา แล้ว!
    àamurôo : maa    lɛ́ɛw

            アムロ:来る …した 「来た!」

จีน:โมบิลสูท อะไร เนี่ย!

ジーン :  モビルスーツ          arai            nîa       

      何   <強調> 「なんてモビルスーツだ!」

    :ไรเฟิล ยิง มัน ไม่ เข้า เลย ครับ

            ライフル           yiŋ    man    mâi    khâw      ləəi       khráp 

               ライフル       撃つ   それ …ない 入る 

                         「ライフルを受け付けません」

อามุโร่:คอย ดู นะ เจ้า แซ็ค

    àamurôo : khɔɔi     duu    ná     câw      zɛ̂ɛk

            アムロ:待つ  見る              ヤツ     ザク

 คอย 待つ,動作を続ける様子   「見てろよ、ザクめ!」 

เดนิม:เรา ได้รับ คำสั่ง ไห้ มาสอดแนมนะ!

     denim : raw       dâi   ráp   khamsàŋ      hâi    maa     sɔ̀ɔtnɛɛm        ná

     デニム:私たち できる 受ける 命令          あげる くる       密偵する

                  「我々は偵察が任務なんだぞ」

        :ถอย เถอะ! จีน

                     tɔ̀y          thə̀         ジーン

                後退する <命令>       ジーン

   「引くんだ!ジーン!」

จีน:พูด อะไร นะ ครับ!

ジーン:phûut    arai        ná        khráp 

                言う 何     「何言ってるんです!」

อามุโร่:กระสุน หมด เหรอ

    àamurôo : cràsǔn         mòt          rə̌ə

           アムロ:        弾         無くなる    …か?  

                        「弾が切れた」

         :จะ หนี ไป ไหน!

                     cà      nǐi       pai        nǎi

                          逃げる 行く どこ 「逃がすものか」

         :หนี ไม่ พ้น หรอก!

            nǐi       mâi   phón        rɔ̀ɔk

                         逃げる 行く 免れる 絶対に(強調) 「逃がすものか!」                  

    

 ザクを真っ二つにしたところで終わり。

 

 

 

 

 

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔9〕

อามุโร่:ฟลาวโบ ทำใจ ดีๆ    ยืน ไหว มั้ย?
    àamurôo :  flaaw bôo       tham cai  dii dii          yuun        wǎi      mái

  アムロ: フラウ・ボゥ する  心 良い良い          立つ     耐えられる …ですか? 

  「フラウ・ボゥ、しっかりしろ」        「立てるか?」

ฟลาวโบ:คุณแม่...คุณตา...

         flaaw bôo : khun mɛ̂ɛ         khun taa

         フラウ・ボゥ: クン メー      クン ター

    …さん 母     …さん 祖父 

                         「母さん…おじいちゃん…」

อามุโร่:เดี๋ยว เธอ ก็ ตาย ไป ด้วย นะ

     àamurôo : dǐːaw           thəə    kɔ̂ɔ     taai        pai       dûːai      ná

           アムロ:瞬間,ちょっと   君    も 死ぬ          行く  ともに

  「フラウ・ボゥ、君もやられる」

          :ตั้ง สติ หน่อย!

            tâŋ        satì         nɔ̀i

 立つ,集中する 意識 少し,お願い        「しっかりしろ!」

         :วิ่ง ไป ให้ ถึง ท่า เทียบ นะ

        wîŋ       pai        hâi       thɯ̌ŋ    thâa       thîːap               ná

   走る 行く させる まで 港 そばに寄る,比べる

     「港まで走るんだ」

         :วิ่ง ไหว ใช่มั้ย? ฟลาวโบ

         wîŋ        wǎi           châi mái              flaaw bôo

   走る 耐えられる そうですか?     フラウ・ボゥ

                     「走れるな?フラウ・ボゥ」

      :เดี๋ยว ฉัน จะ ตาม ไป  

          dǐːaw            chǎn      cà       taam             pai

     瞬間、すぐ      私      従う,追う       行く

                     「僕もすぐ行く」

   :ไป เร็ว!      ฟลาวโบ ดี มาก

             pai       rew                            flaaw bôo            dii      mâak 

      行く 速い                   フラウ・ボゥ        良い とても

                 「行くんだ!」          「フラウ・ボゥ、いいぞ」

 

 

 

 

 

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔8〕

登場人物や機体名の発音記号は規則に合わせて書いていますが、自信はいまいち。聞いた感じも併せて書いています。

อามุโร่:นี่ เหรอ? แซ็ค ของ... ซีอ้อน

     àamurôo : nîi      rə̌ə?         zɛ̂ɛk           khɔ̌ɔŋ              ziɔ́ɔn

            アムロ:これ …か?          ザク    の             ジオン

  「これが…ジオンのザクか…」

          :อันตราย!

                   :antaraay               「危ない!」

          :ตาย หมด เลย

             :taai          mòt         ləəi

          死ぬ 尽きる,無くなる,全部     「死んだ」

          :เอกสาร ลับ สุดยอด?

          :  ə̀əkkasǎan      láp        sùt yɔ̂ɔt

            書類        秘密の 頂点の,頂上,最高 

              「極秘資料?」

:นี่ เหรอ? โมบิลสูท...ของ กองทัพสหพันธ์

: nîi     rə̌ə?              モビルスーツ           khɔ̌ɔŋ       khɔɔŋ tháp     sáhaphan

これ    …か?          モビルスーツ                の        部 軍     連邦

  「これは…連邦軍の…モビルスーツ」

ชาร์:ถ่ายรูป มา ให้ได้ มาก ที่สุด นะ

   chaa :   thàai rûup   maa     hâi   dâi     mâak    thîi sùt      ná

  シャア:   写真を撮る   来る 必ず、絶対 たくさん 一番、最も
     ถ้า เห็น ท่า ไม่ดี ก็ รีบ ออก มา

          thâa    pen       thâa    mâi dii  kɔ̂ɔ    rîip       ɔ̀ɔk      maa

            もし である      態度 良くない それなら 急ぐ    出る  来る 

 「おまえは撮れるだけの写真を撮って危険になったら引き揚げろ」

เดรน:เอา ไง ดี ครับ?

       dren :  aw       ŋai   dii    khráp

   ドレン   したい どのように 良い 「どうします?」

ชาร์:สงสัย ฉัน คง ต้อง ออก ไป เอง แล้ว

   chaa :   sǒŋsǎy     chǎn    khoŋ     tɔ̂ŋ          ɔ̀ɔk         pai     eeŋ      lɛ́ɛw

  シャア: 疑う  私   きっと しなければならない  出る   行く 自身,強調 もうすぐ

       「私が出るしかないかもしれん」

     :เคลื่อน ยาน เข้า ใกล้ๆ ไซด์เซเว่น

               khlɯ̂ːan        yaan     khâw      klâi klâi          said sewên

                   移動する        乗り物     入る         近い   サイドセブン

  「艦をサイド7に近づけろ」

อามุโร่:ยอด เลย

  àamurôo :  yɔ̂ɔt  ləəi

 アムロ   最高   「すごい」

         :มิ ท่า พ่อ ถึง ได้ ทุ่มเท นัก

                    mí  thâa phɔ̂ɔ  thɯ̌ŋ   dâi     thûmthee    nák

      ない 態度    父 到着する できる    捧げる         非常に、…する人
                                    「親父が熱中するわけだ」

 

อามุโร่:พ่อ ครับ!  เห็น โมบิลสูท สำคัญ

  àamurôo :  phɔ̂ɔ  khráp     hěn           モビルスーツ          sǎmkhan

  アムロ 父                            見える                                      大切

กว่า ชีวิต คน เหรอ ครับ?

 kwàa     chiiwít    khon      rə̌ə          khráp

 より 生命  人       …か?

  「父さん、人間よりモビルスーツのほうが大切なんですか?」

 

タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔7〕

ชาร์:ฉัน นี่ ช่าง ไม่มี ดวง เอา ซะ เลย น้า

   chaa :  chǎn nîi   châŋ       mâi mii   duːaŋ      aw       sá        ləəi      náa

シャア:    私  この 何と(感嘆)     ない   運  要る <強調>

  「私もよくよく運のない男だな」

         :ที่ ต้อง มา เจอ กับ เหยื่อ แบบนั้น...

             thîi       tɔ̂ŋ    maa      cəə       kàp         yùːa        bɛ̀ɛp    nán

 しなければならない 来る 出会う と 犠牲、餌食     型 その、あの

       หลัง กลับ จาก การ ทำ

                      lǎŋ              klàp           càak        kaan       tham

                      後        帰る  から  仕事する

                「作戦が終わっての帰り道であんな獲物に出会うなどとは」

     :แต่ เป็น โชคดี ของ พวกนาย สินะ

               tɛ̀ɛ       pen     chôok dii     khɔ̌ɔŋ     phûːak   naai      sì ná

              しかし である            幸運    の  連中   Mr.様

                 「向こうの運が良かったのかな?」

เดรน:ครับ ผู้พัน ชาร์

       dren : khráp    phûu phan    chaa

       ドレン    はい          少佐          シャア  「はい、シャア少佐」

          :แต่ว่า ...สหพันธ์ จะ มา ตั้ง ฐาน ปฎิบัติ แผนv

                 tɛ̀ɛ wâa      sáhaphan  cà  maa tâŋ thǎan   patìbàt   phɛ̌ɛn wi

                       しかし        連邦     来る 立てる 台座   行動する   計画   V

  ไว้ ไกล ขนาด นี้ เชียว หรือ ครับ?

                  wái   klai   khanàat  níi  chiaw    rɯ̌ɯ   khráp?

 置く、…しておく 遠い    サイズ この 本当に   …か?

「しかし…あんな僻地のサイドに連邦のV作戦の基地があるんでしょうか?」

御存じのとおり、Vの発音はWウィになります。

 

ชาร์ : แน่นอน

     chaa  :   nɛ̂ɛnɔɔn

       シャア もちろん      「あるよ」

       :บางที มัน คง กำลัง พัฒนา โมบิลสูท ให้

           baan thii man khoŋ kamlaŋ phátthanaa モビルスーツ  hâi

           もしかして それ  きっと  している 開発する モビルスーツ あげる

  เหนือ กว่า แซ็ค ของ เรา

   nɯ̌ːa   kwàa  zɛ̂ɛkザク khɔ̌ɔŋ  raw

   北、…より優れた …よりも ザク   の 私たち

「我々のザクモビルスーツより優れたものを開発しているかもしれんぞ」

เดรน:ไม่ อยาก เชื่อ

      dren :  mâi       yàak       chɯ̂ːa

      ドレン …ない …したい 信じる 「まさか」
ชาร์:ช้า จริงๆ

    chaa : cháa     ciŋ ciŋ

  シャア 遅い   本当 「遅いな」

ชาร์:

      chaa シャア:

  เห็น มั้ย  เป็น อย่าง ที่ ฉัน คาด ไว้ เลย

     hěn      mái       pen          yàaŋ       thîi   chǎn    khâat     wái     ləəi

  見える …か     種類         …のように             私     推測する  しておく

                  「見ろ、私が予測した通りだ」

:ท่าทาง จะ สร้าง มัน ขึ้น มา ได้ สำเร็จนะ

    thâa thaaŋ      cà    sâaŋ       man    khɯ̂n   maa     dâi      sǎmrèt    ná

    態度、姿勢           建てる       それ   上がる     来る できる 成功する

                 「開発に成功したと見るのが正しいな」

เดนิม:พวกเรา แค่ มา สอดแนม นะ

       デニム:phûːak raw             khɛ̂ɛ     maa            sɔ̀ɔtnɛɛm             ná

        私たち      だけ    来る     密偵する

  「我々は偵察が任務だ」