タイ語でガンダム

タイ語初級からもっとタイ語を勉強したい方へ。ガンダムのセリフの字幕を書いています。お気軽に読んでください。

タイ文字でガンダム 第23話 マチルダ救出作戦〔2〕

มาคุเบะ:ดี มาก ที่ หา ข่าว มา ได้
       makhube : dii   mâak    thîi    hǎa    khàaw   maa     dâi
            マ・クベ:良い  とても       探す ニュース 来る できる

    「よく知らせてくれた」

           :แล้ว...รู้ ไหม ว่า อุปกรณ์ เสริม ของ
                          lɛ́ɛw       rúu     mǎi      wâa     ùpàkɔɔn           sə̌əm      khɔ̌ɔŋ
                             それから   知る   …か?                設備         強化する   の

            กันดั้ม มัน เป็น ยังไง?
                           gandâm    man     pen        yaŋ ŋai
                                   ガンダム    それ である     どのように

   「で、ガンダムのパワーアップは具体的にはわからんのか?」

           :งั้น บอก เอลรัน ด้วย ว่า แผน
                         ŋán      bɔ̀ɔk          elran         dûːay    wâa     phɛ̌ɛn
     それなら,それじゃあ 言う          エルラン    <依頼>       作戦 

   「エルランに言っておけ、

     โอเด้สซ่า ให้ โจมตี ตาม สมควร ก็ พอ 
                 odessâa            hâi      coom tii    taam      sǒmkhuan    kɔ̂ɔ   phɔɔ
                     オデッサ              させる 攻撃する   従う        適正な        も 十分

      オデッサ作戦の攻撃は程々にな」  

         :พวก สหพันธ์ เริ่ม นั่ง ไม่ ติด แล้ว สิ
                    phûːak      sáhaphan        rə̂əm    nâŋ     mâi     tìt      lɛ́ɛw      sì
                            連中       連邦   始める 座る …ない くっつく

           「連邦め、しびれを切らしたな」      

มาทีลด้า:แต่ มัน แปลก นะ
        machildâa : tɛ̀ɛ       man         plɛ̀ɛk        ná
                マチルダ : しかし それ          珍しい
        「しかし妙ですね」

             :ไม่ น่า มี ใคร รู้ แผน ของ
                             mâi    nâa   mii    khrai  rúu   phɛ̌ɛn     khɔ̌ɔŋ
                                 …ない すべき ある 誰 知る 作戦  の  

                พวก เรา เลย นี่ นา
                                 phûːak     raw      ləəy     nîi    naa
                                                    私たち                        これ,文末で強調 

      「我々の行動を知っている者がそんなにいるとは思えないが」

     ส่ง สัญญาณ SOS ให้ นายพล เรวิล ด้วย
           sòŋ      sǎnyaan               sos       hâi       naay phon     rewil       dûːay
              送る   合図、警報                  SOS あげる     将軍         レビル   <依頼>

   「一応、レビル将軍にはSOS信号を」

เซล่า:ต้อง พยายาม นะ ไค
     seelâa : tɔ̂ŋ           phayaayaam      ná      khai
 セイラ:                      努力する         よ,ね     カイ

   「頑張ってね、カイ」

    :เพราะ ตอนนี้ หน่วย ของ คุณ มาทิลด้า
             phrɔ́              tɔɔn níi       nùay         khɔ̌ɔŋ     khun      machildâa
              の理由で             今   ユニット       の     さん        マチルダ

         กำลัง ขน เสบียง มา ให้ พวกเรา
                   kam laŋ     khǒn        sabiaŋ      maa    hâi     phûːak raw
                        している      運ぶ           食料     来る あげる 私たち

   「マチルダさんは救援物資を持ってきてくれるんだから」

ไค:ครบๆ คุณ เซล่า ยอด นัก กล่อม
 khai : khráp khráp khun    seelâa        yɔ̂ɔt nák       klɔ̀m
  カイ:はい はい さん        セイラ     最高     する人    まろやかな

                                            กล่อม⇐なだめる、落ち着かせる

                   「へいへい、では、おだてのセイラさん」

     :ไป ก่อน นะ
              pai      kòon     ná
                 行く     まず  

   「行きますよぉー」

タイ文字でガンダム 第23話 マチルダ救出作戦〔1〕

第22話マ・クベ包囲網を破れ!は飛ばします。

 

第23話 マチルダ救出作戦 

     ภารกิจ ช่วย เหลือ มาทิลด้า  
             paarákìt      chûːay       lɯ̌ːa           maatilda
                     任務            援助する                マチルダ

 

ไค:รีบ ทำ ให้ เสร็จ เถอะ น่า
 khai : rîip    tham     hâi       sèt          thə̀         nâa
 カイ:急ぐ   する   あげる 終わる    <命令>

   「早くしてくれよなぁ」

     :กระดาษ ฉัน จะ หมด อยู่ แล้ว 
              kradàat         chǎn     cà mòt yùu   lɛ́ɛw
                          紙        私      尽きる     いる

   「もう紙がなくなっちまうぜー」
                                                               いまさらですが、
cà…lɛ́ɛwは、もうすぐ…する,なる

ฮายาโตะ:เดี๋ยวก็โดนด่าว่าขี้ขลาดอีกหรอก
            haayaato : dǐːaw     kɔ̂ɔ  doon  dâa  wâa  khîi  khlàat      ìik     rɔ̀ɔk
                 ハヤト:瞬間、すぐ   も 受け身     罵る くそ 臆病な   さらに

                「カイさん、また誰かさんに軟弱者って言われますよ」

ナレーション:ขณะ เดียวกัน
                           khana      diːaw    kan
                                   :時  ひとつの,同一の        「同じ頃」

เรวิล:ต่อให้ เป็น การ โจมตี จาก ยาน
     rewil : tɔ̀ɔ      hâi     pen       kaan       coom tii     càak       yaan
レビル将軍:たとえ…であろうとも である する事 攻撃する から 乗り物

     เพียง แต่ ลำ เดียว แต่ ถ้า บุก เข้า ทาง
             phiaŋ       tɛ̀ɛ     lam       diːaw        tɛ̀ɛ    thâa     bùk    khâw    thaaŋ
                  単に…のみ        艦   ひとつだけ    だけ   もし 侵入する 入る 道、方法

 ด้าน หลัง มาคุเบะ เอง ก็ ต้อง ลำบาก แน่
    dâan         lǎŋ         makhube        eeŋ    kɔ̂ɔ     tɔ̂ŋ         lambàak        nɛ̂ɛ
     側             うしろ  マクベ             自身 も 違いない         苦しむ      確かに

   「たとえ戦艦1機の攻撃と言えども、

   後ろからかかられればマ・クベとて慌てはしよう」

 

       :แล้ว ก็ มี ของ อีก อย่าง ที่
                  lɛ́ɛw    kɔ̂ɔ  mii   khɔ̌ɔŋ       ìik         yàaŋ      thîi
                         それから ある     物  さらに    種類

          「それともうひとつ、

        ฉัน อยาก ฝาก ไป ให้  ไวท์เบส
                 chǎn       yàak          fàak       pai     hâi          waitbes
   私  したい 預ける,託す 行く させる ホワイトベース

      ホワイトベースに届けてほしい物がある」

        :แต่ พวก เขา ต้อง คิด ว่า
                   tɛ̀ɛ      phûːak    khǎw       tɔ̂ŋ       khít    wâa
                     しかし     連中    彼     違いない          思う

         เห็น เป็น หนู ทดลอง อีก แน่
                    hěn        pen       nǔu      thót lɔɔŋ          ìik       nɛ̂ɛ
                       見える    である ねずみ      実験する       さらに 確かに

  「連中はまたモルモットにされるのかと怒るだろうがな」

        :คำ อธิบาย อยู่ ใน นี้ แล้ว
                 kham    athíbaai         yùu     nai    níi    lɛ́ɛw
                        語          説明   いる    中 この    …した

     「これがその目録だ」

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔7〕

ไบรท์:เพราะ เรื่อง ของ อามุโร่
        brait : phrɔ́               rɯ̂ːaŋ      khɔ̌ɔŋ      àamurôo
 ブライト:の理由で           話、件  の      アムロ 

 ฉัน อาจ ทำให้ หมอ นั่น คิด มาก ไป ก็ ได้
   chǎn      àat      tham hâi       mɔ̌ɔ        nân     khít     mâak      pai   kɔ̂ɔ   dâi
      私 たぶん        させる        医者    それ    思う   とても    行く も できる

 「アムロの事で俺はヤツに心配をかけ過ぎたのかもしれん」 過ぎる

     ここでのモー医者はリュウのこと。

อามุโร่:คุณ ริว...คุณ ริว...
    àamurôo : khun     riw       khun    riw
            アムロ:さん   リュウ      さん リュウ

  「リュウさん…リュウさん…」   タイ語のアムロの泣き芝居は上手。 

จ๊อบจอน:ผม เป็น คน... ฆ่า เขา เอง ครับ
              job jon : phǒm  pen       khon        khâa   khǎw     eeŋ      khráp
      ジョブ・ジョン:私      である       人         殺す 彼     自分 

     「僕が…僕が殺しちゃったんです」

             :ผม เป็น คน... ฆ่า เขา!
                           phǒm     pen     khon        khâa   khǎw

                                     私      である      人        殺す 彼  

       「僕が…僕が…!」

อามุโร่:ไม่ ใช่ หรอก!!
    àamurôo : mâi    châi        rɔ̀ɔk
  アムロ:ではない    <否定の強調> 

                「違いますよ!」

          :พอ เถอะ ครับ! คุณ จ๊อบจอน!
                       phɔɔ      thə̀          khráp      khun          job jon
                              十分 <命令>           さん        ジョブ・ジョン

   「やめてください、ジョブ・ジョンさん」

          :ผม เอง ก็ เหมือนกัน
                     phǒm    eeŋ    kɔ̂ɔ          mɯ̌ːan kan
                              私 自分自身 も                 同じ

   「僕だってそうです」

          :เป็น เพราะ... เป็น เพราะ...
                        pen         phrɔ́                pen        phrɔ́
             である    が理由で             である   が理由で

           พวกเรา พวกเรา ทุกคน!
                        phûːak raw      phûːak raw      thúk  khon
                                       私たち         私たち    全員

             「みんな…みんな… みんなが、 みんなが!」

ไบรท์:อามุโร่ พูด ถูก แล้ว
         brait : àamurôo     phûut  thùuk     lɛ́ɛw
      ブライト:アムロ            言う   正しい      …した

      「アムロの言うとおりだ」

มัน เป็น เพราะ ความ อ่อน หัด ของ พวกเรา
 man     pen         phrɔ́          khwaam       ɔ̀ɔn        hàt     khɔ̌ɔŋ      phûːak raw
  それ である       が理由で               事       弱い,若い 練習する  の         私たち

                          「我々が未熟だったため

ริว ถุง ต้อง ตาย รวมทั้ง เพื่อน คน อื่นๆ ด้วย
 riw   thɯ̌ŋ     tɔ̂ŋ        taai        ruam tháŋ      phɯ̂ːan    khon  ùun ùun  dûːay
リュウ 達する 違いない 死ぬ    合わせて含めて      友達,仲間    人 他の  他の いっしょに 

    リュウを殺し、何人もの仲間を・・・」

        :ยก โทษ ให้ ฉัน ด้วย นะ ริว
                   yók       thôot       hâi   chǎn    dûːay      ná     riw
                   免除する       罪       あげる 私 <依頼>   リュウ

   罪を許す            「かんべんしてくれ、リュウ」

      :นี่ แล้ว ต่อไป...พวกเรา ทำ ยังไง ดี?  
               nîi     lɛ́ɛw       tɔ̀ɔ    pai        phûːak raw     tham    yaŋ ŋai    dii
これ,おい(呼びかけ) それから       私たち    する  どのようにする 良い

        「な、俺達これからどうすりゃいいんだ?」

เซล่า:คุณ ไบรท์ พอ เถอะ ด่ะ
     seelâa : khun         brait       phɔɔ      thə̀         khâa
        セイラ:さん        ブライト    十分   <命令>

   「ブライトさん、もうやめましょう」

        :พวกเรา ต้อง ทำลาย ซีอ้อน   
                   phûːak raw        tɔ̂ŋ        thamlaay            ziɔ́ɔn
                             私たち しなければならない 破壊する       ジオン

   「ジオンを倒すしかない」

        :ต้อง ทำ ให้ สงคราม จบ ลง  
                     tɔ̂ŋ       tham    hâi      sǒŋkhraam      còp    loŋ
 しなければならない     する させる    戦争       終わる 下りる、降りる

    「戦争が終わるしか」

อามุโร่:ใช่ แล้ว ใช่ แล้ว ครับ
 àamurôo : châi     lɛ́ɛw       châi     lɛ́ɛw      khráp
            アムロ:はい …した   はい …した

              「そうさ」  「そうですよ」

          :มี ทาง นี้ ทาง เดียว เท่านั้น!!
                     mii    thaaŋ    níi    thaaŋ      diːaw        thâw nán
                         ある    方法   この  方法     ひとつの  だけ、のみ

    「それしかないんですよー!!」

 

ミーターンニーターンディアオタオナーーーーンとアムロの声がエコーで

 響いたところで、激闘は憎しみ深くは終了。

 

 マ・クベ包囲網を破れ!は飛ばして、次回、マチルダ救出作戦です。

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔6〕-2

จ๊อบจอน : ผมก็เหมือนกับเป็นคนฆ่าเขา
                job jon : phǒm  kɔ̂ɔ   mɯ̌ːan      kàp     pen  khon  khâa   khǎw
        ジョブ・ジョン:私      も 同じ     と   である 人 殺す    彼 

     「僕が殺したのも同じです」  เหมือนกับ‥ ⇒‥のようなもの

 :ถ้า ผม ไม่ ยอม เปลี่ยน ตัว คุณ ริว ก็ คง...
    thâa  phǒm    mâi     yɔɔm        plìːan          tuːa     khun    riw   kɔ̂ɔ   khoŋ
     もし    私      容認しない       代わる    体、自分   さん   リュウ も     きっと 

    「僕が代わらなければ、リュウさんだって…」

       คุณ ริว ก็ คง ไม่ ตาย หรอก
               khun    riw   kɔ̂ɔ  khoŋ    mâi      taai         rɔ̀ɔk
   さん   リュウ も きっと 死なない        <否定の強調>

    「リュウさんだって死なないで…」

 

ริว:ออก มา!   
 riw : ɔ̀ɔk          maa       

リュウ:出る  来る     

  「代われ!」

    ฉัน ถนัด...ขับ เจ้า นี่ มาก กว่า นาย นะ
 chǎn   thanàt         khàp     câw    nîi    mâak     kwàa      naay      ná
           私       巧みな        運転する こいつ これ   よりむしろ       おまえ

     「俺のほうがずっと慣れているんだ」

       :เจ้า โง่!
                 câw     ŋôo
                   こいつ ばかな、愚かな          「ばかやろう!」

       :เวลา มี ปัญหา ใน การ รบ น่ะ
                weelaa     mii       panhǎa      nai     kaan     róp    nâ
               する時 ある         問題  中 する事  戦う

        หัด ใช้ ไหวพริบ ซะ บ้าง สิ
                  hàt     chái        wǎi phríp        sá       bâaŋ     sí
                 練習する 使う         頭の回転 命令,強調 いくらかの   命令,強調

    「その時その時に合わせて、使い方を考えろ」

:คอร์ไฟท์เตอร์ มัน ยัง ใช้ การ ได้ จริง มั้ย!?
            コアファイター                  man     yaŋ    chái   kaan      dâi       ciŋ       mái
                                                        それ     まだ   使う する事 できる    本当に   …か?

    「コアファイターだけでも使えるだろ」                                「え!?」

    この時のจริง มั้ยは、だろ?でしょ?という意味かな。
    :หลีก ไป เจ้า ไก่ อ่อน!
  lìik           pai     câw       kài     ɔ̀ɔn
            よける        行く   ヤツ   鶏 若い,弱い

    「どけよ、素人め!」

    :เรา จะ เสีย กำลัง รบ ไม่ ได้ 
           raw      cà      sǐːa      kam laŋ      róp     mâi    dâi
           私たち    失う      している      戦う できない

   「戦力は無駄にできんのだ」      戦力

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔6〕-1

เซล่า:การ รบ จบ แล้ว ล่ะ อามุโร่
     seelâa : kaan      róp còp    lɛ́ɛw     lâ       àamurôo 
      セイラ:する事 戦い 終わる  …した                  アムロ 

  「戦いは終わったわ、アムロ」

        :กันดั้ม อามุโร่ ปลอดภัย ใช่ มั้ย?
                    gandâm        àamurôo         phrɔ̀ɔt pai       châi   mái
                          ガンダム           アムロ                 安全な  …ですか?  

  「ガンダム、アムロは大丈夫?」

อามุโร่:ปลอดภัย ครับ
    àamurôo :       phrɔ̀ɔt pai        khráp
  アムロ:           安全な

    「大丈夫です」

  :แล้ว ใคร ที่ เป็น คน ขับ... คอร์ไฟท์เตอร์?
       lɛ́ɛw        khrai    thîi    pen     khon    kháp                コアファイター
 それから  誰   である     人    運転する 

   「コアファイターに乗ってたの誰だったんです?」

เซล่า:ทำ ใจ ดีๆ ไว้ นะ  อามุโร่
     seelâa : tham   cai   dii dii   wái    ná         àamurôo
 セイラ:する 心 良い良い しておく                 アムロ

         タムヂャイ・・・気持ちを落ち着ける、心構えをしておく

    「驚かないでね、アムロ」

อามุโร่:ครับ
    àamurôo :  khráp
            アムロ:はい   「え、ええ」

เซล่า:ริว น่ะ  ริว เขาๆ สละ ชีวิต ตัวเอง  
     seelâa : riw    nâ        riw    khǎw         salà        chiiwít      tuːa eeŋ
       セイラ:リュウ  リュウ 彼  犠牲にする  生命 自分自身

   「リュウよ」   「リュウが体当たりをして」

อามุโร่:คุณ ริว เหรอ?   โกหก
    àamurôo :  khun    riw       rə̌ə                 koohòk
            アムロ:さん   リュウ    …か?         嘘を言う

   「リュウさんが?」                          「嘘ですよ」

  :คุณริวเจ็บหนักแบบนั้นจะออกรบได้ไง
      khun   riw    cèp        nàk      bɛ̀ɛp    nán  cà       ɔ̀ɔk      róp  dâi   ŋai
       さん リュウ 痛い       重い       型     その             出る    戦う できる どのように

  「リュウさん、怪我してて戦いに出られる訳ないでしょう」

          :ไม่ ขำ นะ ครับ คุณ เซล่า
                       mâi   khǎm   ná     khráp     khun     seelâa
                        …ない 面白い、滑稽な   さん セイラ 

     「いやだなぁ、セイラさん」

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔5〕

この回は、まだまだ続きます。

อามุโร่:เดี๋ยว สิ! 
    àamurôo : dǐːaw         sì
            アムロ:ちょっと、瞬間  「まてよ!」

                   :คิด จะ โจมตี ที่ พลี ชีพ รึ เนี่ย?
                      khít     cà       coom tii   thîi    phlii    chîip  rɯ́    nîːa
                            思う    攻撃する    身を捧げる 命 …か? <語尾強調>

                                       「これは特攻するつもりじゃないのか?」

          :ก็ แปล ว่า
                    kɔ̂ɔ      plɛɛ      wâa
               
つなぎ言葉 意味する      「とすれば、

           ใน นั้น มี ดินปืน อยู่ เพียบ ล่ะ สิ
                        nai     nán   mii    din pɯɯn  yùu        phîap      lâ       sì
                               中 あの ある 土 銃(火薬)いる     積み過ぎる

                                                         あの中は爆薬でいっぱいのはずだ」

ฮาม่อน:ไม่ ยอม ให้ พุ่ง ชน เหรอ?
         hamôn : mâi      yɔɔm       hâi   phûŋ   chon        rə̌ə
              ハモン:容認しない        させる 疾走する  衝突する    …か?

        「特攻させぬつもりか?」

           :ดื้อ จริง นะ!
                       dɯ̂ɯ       ciŋ      ná
                       強情な  本当に      「小癪な!」    こしゃく です。

    :กันดั้มเครื่องเดียวไม่มีทางหยุดได้หรอก
            gandâm     khrɯ̂ːaŋ     diːaw    mâi mii  thaaŋ     yùt       dâi     rɔ̀ɔk
                ガンダム        機械      ひとつの ない 方法 止まる できる  否定の強調

  「ガンダム1機でそれが止められるものか」

    :สมเป็น เด็ก ที่ ฉัน คาดหวัง เอาไว้ จริงๆ
            sǒm pen        dèk     thîi    chǎn       khàat wǎŋ          aw wái     ciŋ ciŋ
                  さすが       子供   私           期待する              しておく        本当に

   「さすが私が見込んだ坊やだけのことはある」

    :แต่ว่า
             tɛ̀ɛ wâa
                  しかし  

            「しかし…」

อามุโร่:เสร็จกัน!  
    àamurôo : sèt          kan
      アムロ:終わる 「しまった!」

ฮาม่อน:ถึง เกราะ ของ มัน จะ แข็ง แค่ใหน
         hamôn : thɯ̌ŋ      krɔ̀          khɔ̌ɔŋ     man    cà       khɛ̌ŋ        khɛ̂ɛ nǎi
     ハモン:たとえ…せよ   装甲              の    それ      固い  どのくらい,どの程度

                                               「いくら装甲の厚いガンダムといっても、 

          ระยะ เท่า นี้ ก็ ป้องกัน ไม่ อยู่ หรอก
                       ráya        thâw    níi  kɔ̂ɔ     pɔ̂nŋ kan       mâi   yùu       rɔ̀ɔk
                             距離            これだけ   も   保護する       ない いる 否定の強調

                                                                        これだけ近ければ持ちはすまい」

          :แล้ว แรง ระเบิด ของ กันดั้ม กับ 
                        lɛ́ɛw        rɛɛŋ       rabə̀ət      khɔ̌ɔŋ        gandâm     kàp
                         それから      力     爆発する   の         ガンダム   と 

           คาร์โก้ จะ... ทำ ให้ ม้าไม้...
           khaagoo   cà          tam      hâi    máa máay 
      カーゴ させる(…が原因で起こる,する) 馬      木 

                                  「そして、ガンダムとカーゴの爆発力は木馬をも…」

อามุโร่:คุณ ฮาม่อน เหรอ?
    àamurôo : khun        hamôn            rə̌ə
            アムロ:さん            ハモン              …か? 

               「ハモンさんか?」

ฮาม่อน:ฉัน ชอบ เธอ...จริงๆ นะ เจ้า หนู
         hamôn : chǎn     chɔ̂ɔp      thəə         ciŋ ciŋ     ná      câw     nǔu
              ハモン:私   好き  あなた     本当に        ヤツ   ねずみ

   「ほんと…好きだったよ…坊や」 

           :จบ กัน แค่ นี้ ล่ะ
                        còp      kan    khɛ̂ɛ    níi    lâ
    終わる                だけ      この

                                   「これでおしまい」

 

อามุโร่:คอร์ไฟท์เตอร์ เหรอ?  ใครน่ะ?
    àamurôo : コアファイター                                rə̌ə                khrai nâ
            アムロ:コアファイター                            …か?           誰

                                 「コアファイターが? 誰が?」

          :ศัตรู หมด แล้ว เหรอ ครับ? 
                      sàttruu      mòt        lɛ́ɛw          rə̌ə         khráp
                                敵  尽きる     …した …かどうか?

     「もう敵はいませんか?」 

เซล่า:การ รบ จบ แล้ว ล่ะ อามุโร่
     seelâa : kaan      róp còp    lɛ́ɛw     lâ       àamurôo 
      セイラ:する事 戦い 終わる  …した                  アムロ 

  「戦いは終わったわ、アムロ」

タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔4〕

เซล่า:ช่วย บอก รหัส เปิด
     seelâa : chûːay      bɔ̀ɔk       rahàt      pə̀ət
       セイラ:<依頼>    言う パスワード   開ける

         ห้อง ขัง ของ อามุโร่ ด้วย ด่ะ
                      hɔ̂ŋ       kǎŋ    khɔ̌ɔŋ       àamurôo    dûːay     khâ
      部屋 閉じ込める の            アムロ     <依頼> 

                            「アムロの独房のドアナンバーを教えてください」

ไบรท์:ว่าไงนะ?
         brait : wâa ŋai ná
      ブライト:と言う どのように  「なんだと?」

เซล่า:เมื่อกี้ นี้ ริว ก็ อยู่ ตรงนี้
     seelâa : mɯ̂a  kîi   níi   riw   kɔ̂ɔ   yùu       troŋ níi
        セイラ:さっき     この リュウ も いる       ここ

   「今までここにリュウがいたのよ」

        :เขา จะ ให้ อามุโร่ ออก ไป รบ และ
                  khǎw cà       hâi       àamurôo      ɔ̀ɔk         pai    róp      lɛ́
                        彼  させる,あげる アムロ  出る       行く 戦う と

             จะ รับผิดชอบ เอง
                            cà ráp phìt chɔ̂ɔp   eeŋ
                                                      責任を取る    自分 

         「彼が責任を取るから、アムロの出動を」

ไบรท์:เจ้า บ้า นั่น
        brait : câw      bâa     nân
    ブライト:ヤツ ばかな それ 

                        「おせっかいな」

เซล่า:ฉัน ก็ จะ รับผิดชอบ ด้วย
     seelâa : chǎn   kɔ̂ɔ  cà       ráp phìt chɔ̂ɔp       dûːay
        セイラ:私    も           責任を取る            いっしょに

   「私も責任を取るわ」

        :ช่วย บอก รหัส ด้วย ค่ะ
                  chûːay      bɔ̀ɔk        rahàt     dûːay    khâ
                     <依頼>      言う   パスワード  <依頼>

           「教えてください」

 

เซล่า:ริว ให้ ฉัน มา ปล่อย เธอ
    seelâa : riw      hâi    chǎn   maa       plɔ̀y           thəə
セイラ:リュウ させる,あげる 私 来る      放す    あなた

   「リュウが開けてくれたのよ」

        :ฉะนั้น เธอ ต้อง... สู้ เผื่อ ริว นะ
                     chanán     thəə        tɔ̂ŋ          sûu  phɯ̂a    riw     ná
                          それゆえ   あなた                     戦う ために リュウ

   「リュウの分も頑張って」

 

เซล่า:ค่ะ ไม่ น่า มี ปัญหา ค่ะ
     seelâa : khâ     mâi    nâa   mii      panhǎa     khâ
       セイラ:はい   …ない のはず ある  問題 

   「はい、大丈夫のはずです」

อามุโร่:แค่ ขยับ ได้ ก็ พอ
    àamurôo : khɛ̂ɛ    khayàp     dâi   kɔ̂ɔ   phɔɔ
            アムロ:だけ      動く できる も 十分

   「動けばいいんだ」

เซล่า:โอเค มั้ย คะ?
      seelâa : ookhee   mái     khá
         セイラ:OK       …ですか? 

                           「よろし?」

ไบรท์:ถึง ไม่ อยาก ก็ ต้อง ยอม ล่ะ เซล่า
        brait : thɯ̌ŋ   mâi       yàak      kɔ̂ɔ       tɔ̂ŋ       yɔɔm      lâ        seelâa
ブライト:たとえ…にせよ  したくない     も      容認しなければならない      セイラ

  「やらしたくなくても、やるんだろう、セイラ」

คิกกะ:จะทิ้งหลุมศพพวกพี่ๆไว้ที่นี่เหรอ?   
     khikka : cà     thíŋ        lǔmsòp    phûːak  phîi phîi wái  thîi  nîi   rə̌ə
        キッカ:       捨てる             墓  連中  兄 置く   ここ …か?

  「お兄ちゃん達の墓おいてっちゃうの?」

อามุโร่:แค่ ทำลาย เบ๊ด แล้ว
    àamurôo : khɛ̂ɛ     thamlaay         bed       lɛ́ɛw
            アムロ:だけ      破壊する      ベッド それから

         ปล่อย ชิ้นส่วน กันดั้ม ออก มา
                       plɔ̀y           chínsùan        gandâm        ɔ̀ɔk        maa
                             放す         部品        ガンダム     出る  来る

         น่าจะ ทำ ได้ สิ
           nâa ca     tham     dâi    sì
         はずだ, …するべき     する   できる 強調,命令

              「ベッドを倒して、ガンダムパーツを発射する事くらいできるだろう?」

           ベッドを倒します。破壊するわけではありません。

 

ริว:บ้า เอ๊ย...
 riw : bâa      ə́əy
リュウ:ばか あ、間違えた(軽い驚き) よく使う、ウーイです。

   「…くそう」 リュウがベッドから起き上がったとき。  

    :ฉัน ต้อง ทำให้ กันแทงค์ ขยับ ให้ ได้
          chǎn      tɔ̂ŋ       tham hâi        ganthɛɛŋk         khayàp     hâi     dâi
  私  やってあげる、してあげる ガンタンク  動く   必ず

                    「ガンタンクを動かさにゃならんのだ」

 

อามุโร่:ร่วง ไป เครื่อง นึง ซะ ที
àamurôo : rûaŋ    pai   khrɯ̂ːaŋ   nɯ̀ŋ  sá  thii
アムロ:抜ける,落ちる     行く        機械               1                回

                 「ようやく1機か」       相変わらずわからないที